Tiếng Việt | English

14/10/2015 - 09:34

Long An

5 năm - Một chặng đường phát triển

Điểm nổi bật của nhiệm kỳ qua là 4 chương trình đột phá, 9 công trình trọng điểm được triển khai thực hiện mang lại kết quả khả quan, làm nền tảng vững chắc cho mục tiêu phía trước của tỉnh Long An.


Nhà Thiếu nhi tỉnh Long An - 1 trong 9 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh Ảnh: p.phương

Kinh tế không ngừng phát triển

5 năm qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển ổn định. Tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm: Nông nghiệp, khu-cụm công nghiệp và đầu tư công nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững theo hướng CNH-HĐH. Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp chế biến, công nghiệp cơ khí-điện-điện tử tăng dần tỷ trọng, giảm dần những ngành công nghiệp thâm dụng lao động, gia công và gây nguy hại môi trường.

Sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp tăng trưởng bình quân hằng năm ước đạt 3,9%. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng khai thác tốt tiềm năng và lợi thế từng vùng sinh thái. Lúa vẫn là cây trồng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành với sản lượng bình quân 2,75 triệu tấn/năm, tỷ trọng lúa chất lượng cao tăng; dự án 40.000ha lúa chất lượng cao đã quy hoạch xong và triển khai thực hiện. Chăn nuôi gia súc, gia cầm được quan tâm phát triển theo định hướng trang trại, chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Kinh tế hợp tác được quan tâm triển khai, nhân rộng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, xây dựng được các cánh đồng lớn gắn với liên kết “4 nhà” mang lại hiệu quả bước đầu cho nông dân.

Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới được triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là cơ sở; phát huy tích cực vai trò chủ thể của nông dân. Hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH nông thôn được cải thiện, kinh tế nông nghiệp không ngừng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Dự kiến đến cuối năm 2015, số xã nông thôn mới vượt chỉ tiêu NQ (40/36 xã).

Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ

5 năm qua, tỉnh đã thực hiện và đạt nhiều kết quả khả quan về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Về Cần Đước hôm nay, người dân vô cùng phấn khởi vì địa phương vừa vinh dự đón nhận danh hiệu huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh. Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Việt Cường khẳng định, diện mạo của huyện Cần Đước không ngừng đổi mới, đời sống người dân được nâng lên,... tất cả đều nhờ sự đầu tư của các cấp, sự chung tay, góp sức cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong lộ trình xây dựng huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của xã hội. Ước tính đến cuối năm 2015, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 58,8%, vượt chỉ tiêu NQ Đại hội (50%). Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Chính sách bảo hiểm y tế toàn dân được quan tâm thực hiện, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 67,8%. Đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở, tỷ lệ bác sĩ về tuyến xã công tác đạt 100%. Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được bảo đảm, kịp thời; các chính sách hỗ trợ người có công và các đối tượng xã hội được phối hợp thực hiện tốt, góp phần ổn định cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao

Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm lãnh đạo thực hiện, góp phần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận xã hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên được tăng cường.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Nam Việt khẳng định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm. Các chuyên đề hằng năm được tổ chức triển khai, nghiên cứu khá sâu, kỹ; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của tập thể, cá nhân được thực hiện nghiêm túc, từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức Đảng.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng. Qua tự phê bình và phê bình, các cấp ủy Đảng đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của tập thể và các cá nhân, xác định những việc cần làm ngay và những giải pháp để khắc phục kịp thời.

Công tác xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên chuyển biến tích cực. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, giảm hội họp, tăng cường kiểm tra, giám sát; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu được nâng lên.

Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chủ trương, NQ, Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm và công tác cán bộ được tăng cường với việc xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể hằng năm, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực, địa bàn quan trọng, có vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở địa phương; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Công tác quốc phòng-an ninh, nội chính được tăng cường; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại; bảo đảm ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển KT-XH.

Những kết quả nổi bật trong 5 năm qua chính là nền tảng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020./.

Hùng Dũng-Hữu Bằng

 

Chia sẻ bài viết