Tiếng Việt | English

24/09/2021 - 16:01

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, quán triệt nhiều nội dung quan trọng trong Hội nghị trực tuyến

Ngày 24/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Kế hoạch số 32-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán chủ trì Hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán chủ trì Hội nghị

Theo đó, Hội nghị triển khai, quán triệt Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 16/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU, ngày 13/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đồng thời, Hội nghị cũng triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, các đại biểu còn cùng nhau thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác tuyên giáo và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán cho biết, thời gian qua, vượt qua những khó khăn do tác động của dịch Covid-19, ngành Tuyên giáo tỉnh cũng đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp,…

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền, định hướng thông tin tuyên truyền, qua đó góp phần ổn định tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, quán triệt nhiều nội dung quan trọng trong Hội nghị trực tuyến

Trong tình hình vừa phòng, chống dịch vừa phải triển khai các nhiệm vụ của ngành, ông đề nghị tiếp tục rà soát lại các kế hoạch, nhiệm vụ của năm nay. Trên cơ sở đó nhận định việc đã làm được và chưa làm được để có những biện pháp, giải pháp thực hiện cụ thể, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021.

Tiếp tục tập trung tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị học tập, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và địa phương. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Tăng cường tuyên truyền, định hướng thông tin tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 gắn với việc phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; triển khai, thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư;…

Ngoài ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán cũng ghi nhận, tiếp thu một số đề xuất, kiến nghị của các địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác tuyên giáo./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết