Tiếng Việt | English

28/10/2015 - 10:40

Long An

Cần Đước thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Xác định kiểm tra, giám sát (KTGS) là công tác quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Thành viên UBKT Huyện ủy Cần Đước nhiệm kỳ 2015-2020

Sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy Đảng cơ sở tập trung kiện toàn UBKT, bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra chuyên trách bảo đảm về số lượng và chất lượng. UBKT Huyện ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn công tác KTGS nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, nắm vững các hướng dẫn của UBKT cấp trên, chủ động phối hợp các ban, ngành chức năng tập trung thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao.

UBKTtham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kế hoạch tổ chức kiểm tra đối với Đảng ủy cơ sở và Bí thư Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng cảnh quan môi trường, giữ gìn văn minh đô thị và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Thực hiện giám sát đối với 105 lượt tổ chức cơ sở Đảng, giám sát chuyên đề đối với 9 Đảng ủy và 8 đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết của cấp ủy cấp trên, kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, kịp thời báo cáo Thường trực Huyện ủy về những vấn đề cần quan tâm, nhắc nhở đối với các đơn vị còn những mặt hạn chế.

Qua giám sát, nhìn chung, cấp ủy Đảng, Chi bộ trực thuộc và các đồng chí Bí thư cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng,pháp luật Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. 

Đối với UBKT Đảng ủy cơ sở đã tiến hành giám sát các chi bộ trực thuộc trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và của cấp ủy;  việc chấp hành Điều lệ Đảng; tập trung giám sát chuyên đề thực hiện Kế hoạch số 57 của Huyện ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ ấp và của đảng viên về việc thực hiện xây dựng đường giao thông nông thôn,…

Trong 9 tháng đầu năm 2015, công tác KTGS của UBKT Huyện ủy và Đảng ủy cơ sở có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt, các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, góp phần ngăn ngừa, phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, giảm sai phạm của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Lê Hoàng Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cần Đước

 

Chia sẻ bài viết