Tiếng Việt | English

01/08/2019 - 08:24

Công tác Tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh

Ngày 01/8/2019, ngành Tuyên giáo của Đảng kỷ niệm lần thứ 89 ngày truyền thống (01/8/1930 - 01/8/2019). Truyền thống đó được hun đúc qua dòng chảy của lịch sử và khơi dậy trong đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo cả nước nói chung, Đảng bộ tỉnh Long An nói riêng một niềm tự hào chính đáng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trải qua lịch sử 89 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách và đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Đảng có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ở Long An, trước khi có Đảng ra đời, các tổ chức tiền thân của Đảng có những hình thức tuyên truyền, cổ động đạt hiệu quả tốt. Sau khi Đảng bộ tỉnh được thành lập, lĩnh vực tuyên giáo có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng.

Đặc biệt, hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, công tác tuyên giáo được tiến hành trong bối cảnh trong tỉnh, trong nước và trên thế giới có nhiều sự kiện lớn, có lúc diễn biến phức tạp, khó lường nhưng dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy, định hướng kịp thời của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhất là những vấn đề xã hội nhạy cảm, bức xúc, trên cơ sở bảo đảm thông tin chính thống đầy đủ, chính xác các sự kiện quan trọng, do đó định hướng được tư tưởng, dẫn dắt dư luận xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận cao về nhận thức và hành động trong Đảng, các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH theo kế hoạch. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh có bước phát triển mới và đạt những kết quả quan trọng, phục vụ hiệu quả những nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp trong tỉnh. Đó là:

Các cấp ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ việc học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các nghị quyết và kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhất là Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; chất lượng hướng dẫn và thẩm định các văn bản của Tỉnh ủy giao được nâng cao, kịp thời sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị để rút kinh nghiệm thực tiễn được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Luôn chú trọng công tác nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay về học tập và làm theo gương Bác, tạo thành nhiều phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị.

Phát huy tính tích cực, tự giác, hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên các cấp và cơ quan báo chí để thông tin, tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư, các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch được tăng cường; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức công tác tuyên giáo và bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên nhằm tăng sức đề kháng, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Công tác báo chí, xuất bản, truyền thông, nhất là mạng xã hội được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Hàng năm, hệ thống tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý dứt điểm, có hiệu quả nhiều vụ việc bức xúc, nhạy cảm mà báo chí phản ánh và dư luận quan tâm, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các cơ quan báo chí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng với dân, là diễn đàn phản biện xã hội, kịp thời tuyên truyền, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Các đơn vị trong khối khoa giáo: Khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, tài nguyên và môi trường, thể thao,… tích cực tham mưu, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết thuộc lĩnh vực khoa giáo. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, sáng tác, quảng bá ngày càng phong phú về đề tài, đa dạng về hình thức đáp ứng được phần lớn nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. Coi trọng công tác giáo dục lịch sử truyền thống, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, giữ gìn, bảo vệ và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam và con người Long An trung dũng, kiên cường trong giai đoạn cách mạng mới,…

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những thuận lợi, thời cơ lớn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đó là, tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; cục diện thế giới theo xu hướng đa cực diễn ra nhanh hơn; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trên biển Đông diễn ra gay gắt; các thế lực thù địch chống phá trên nhiều lĩnh vực; tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phân hóa xã hội ngày càng tăng, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại. Trong tỉnh đã và đang xuất hiện nhiều vấn đề bức xúc, phức tạp như tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người; bãi công, lãn công của công nhân tại các khu, cụm công nghiệp; hoạt động tôn giáo trái phép; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tình hình tệ nạn xã hội,… còn xảy ra ở nhiều nơi rất dễ dẫn đến các điểm nóng. Điều này đã và đang đặt ra những yêu cầu cấp bách đối với công tác tuyên giáo hiện nay.

Có thể nói, chưa bao giờ công tác tuyên giáo lại tham gia “xung kích” trên nhiều “mặt trận” để giải quyết nhiều vấn đề mới, “nóng” nảy sinh trong thực tiễn như hiện nay. Chắc chắn trong những năm tới, nhiều vấn đề lý luận, tổng kết thực tiễn sẽ còn đặt ra yêu cầu cao hơn, đòi hỏi phải có sự giải quyết thấu đáo; nhiều vấn đề tư tưởng nảy sinh đòi hỏi tiếp xúc, lắng nghe nhiều hơn, trao đổi sâu hơn, nghiên cứu, phân tích, dự báo nhanh hơn; nhiều luận điệu sai trái, thù địch cần đấu tranh quyết liệt và hiệu quả hơn,… Đây không chỉ là những vấn đề đặt ra mà còn là nhiệm vụ đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn trong công tác tuyên giáo của các lực lượng binh chủng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt, nổi bật trong công tác tuyên giáo

Để đáp ứng yêu cầu hết sức nặng nề và vinh quang đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ và hệ thống tuyên giáo các cấp trong tỉnh phải không ngừng nỗ lực, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tập trung thực hiện hiệu quả những công tác trọng tâm sau đây:

(1) Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh thế giới và trong nước phát triển nhanh chóng về khoa học và công nghệ, những biến đổi khó lường về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tập trung cao nhất để đổi mới tư duy nhằm thúc đẩy sự phát triển của dân tộc, đất nước và địa phương, khắc phục triệt để tính bảo thủ trì trệ, sao chép, lười suy nghĩ và xa rời thực tiễn.

(2) Tập trung công tác dự báo để chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực công tác tuyên giáo; không ngừng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; mọi binh chủng của ngành Tuyên giáo phải phấn đấu vươn lên đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Nội dung, phương thức đổi mới phải gắn với thực tiễn, tập trung giải đáp sâu sắc các vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

(3) Chú trọng nghiên cứu công tác lý luận chính trị gắn với tham gia tổng kết thực tiễn, góp phần luận giải những vấn đề cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

(4) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động truyền thông, nhất là đối với báo chí, xuất bản, bảo đảm tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng; kiên quyết khắc phục những bất cập, hạn chế trong lĩnh vực báo chí. Chỉ đạo và kịp thời cung cấp, định hướng thông tin trên báo chí, chú trọng những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp.

(5) Chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động “diễn biến
hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Kiên quyết tấn công làm thất bại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng.

(6) Tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo các cấp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gắn với thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

Trong niềm vui chung của ngành, chúng ta tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo của tỉnh tiếp tục đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích xuất sắc, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và tập trung triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vì một tỉnh Long An phát triển nhanh, bền vững và hội nhập vững chắc vào đời sống chính trị, KT-XH của đất nước./.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long AnĐinh Ngọc Lâm

Chia sẻ bài viết