Tiếng Việt | English

Cần Đước tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Huyện ủy Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.