Tiếng Việt | English

14/07/2015 - 08:28

Đóng BHXH cho đối tượng tinh giản biên chế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 108/2014.

Theo Công văn 2538/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, việc thu BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP căn cứ danh sách tinh giản biên chế đã được Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt và ý kiến thẩm tra của Bộ Nội vụ để thực hiện.

Người lao động dưới 45 tuổi nhưng được cơ quan cử đi học nghề trước khi thôi việc sẽ được đóng BHXH, BHYT và BHTN (nếu có) trong thời gian học nghề tối đa là 06 tháng. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm cho đối tượng trên là tiền lương tháng đang hưởng trước khi người đó đi học nghề và tối đa là 06 tháng.

Đối với cán bộ, công viên chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo do sắp xếp tổ chức thì tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bao gồm cả phụ cấp chức vụ trước khi thôi chức cho đến khi hết thời hạn bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ còn dưới 06 tháng sẽ thu căn cứ trên mức tiền lương bao gồm cả phụ cấp chức vụ bảo lưu trong 06 tháng.

Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH đối với đối với cán bộ, công chức, viên chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo do sắp xếp, tổ chức bao gồm cả phụ cấp chức vụ trước khi thôi giữ chức vụ cho đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử, đối với trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm còn dưới 6 tháng thì thu BHXH căn cứ trên mức tiền lương bao gồm mức phụ cấp chức vụ bảo lưu trong thời hạn 6 tháng.

Ngoài ra, Công văn 2538/BHXH-CSXH cũng hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ hưu trí, thôi việc cho các đối tượng tinh giản biên chế./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết