Tiếng Việt | English

28/07/2017 - 09:12

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Đảng ủy Công an tỉnh Long An tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương (TW) Đảng (khóa XII) cho các đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm và các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh; bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh;...

Quang cảnh hội nghị

Nội dung quán triệt về quan điểm mới trong các NQ Hội nghị TW5 (khóa XII): NQ số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; NQ số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; NQ số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;...

Sau hội nghị, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

 Cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của NQ; đồng thời, phải bám sát thực tiễn cơ sở nhằm nhanh chóng đưa NQ vào cuộc sống; tránh mô phỏng, sao chép của cấp trên một cách rập khuôn,máy móc. Người đứng đầu cấp ủy các đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện NQ phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết