Tiếng Việt | English

21/11/2023 - 09:24

Hội Luật gia: Đóng góp tích cực vào công tác cải cách tư pháp

Những năm qua, Hội Luật gia tỉnh Long An tiếp tục có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, cải cách tư pháp (CCTP), cải cách hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn, trợ giúp pháp lý; phản biện xã hội, giám sát thi hành pháp luật; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh giám sát tại huyện Cần Giuộc về công tác quản lý hoạt động của Hội Luật gia huyện

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh giám sát tại huyện Cần Giuộc về công tác quản lý hoạt động của Hội Luật gia huyện

Đóng góp tích cực vào công tác cải cách tư pháp

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP huyện Bến Lức - Dương Văn Út, Hội Luật gia huyện có 13 chi hội với 86 hội viên, đội ngũ cán bộ làm công tác Hội có trình độ và kỹ năng công tác. Hàng tháng, hàng quí, Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện duy trì sinh hoạt lệ kỳ, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chấp hành Hội phụ trách các chi hội trực thuộc.

Quá trình hoạt động, các chi hội và hội viên tham gia góp ý kiến cho chương trình công tác của huyện; tham dự các hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo các quyết định quy phạm pháp luật, chương trình phát triển KT-XH. Trong đó, các chi hội, hội viên tham gia tư vấn pháp luật cho người dân khi có yêu cầu về thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực đất đai, hộ tịch, xây dựng, cấp phép kinh doanh với gần 500 lượt tư vấn; phối hợp Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý; đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò tư vấn pháp luật của 6 trung tâm pháp luật cộng đồng trên địa bàn huyện, đóng góp tích cực vào công tác CCTP của huyện. Ngoài ra, các cấp Hội, hội viên Hội Luật gia huyện Bến Lức còn tham gia tích cực vào công tác cải cách hành chính, góp phần giảm hồ sơ trễ hẹn của huyện xuống dưới 2%.

Còn tại huyện Cần Giuộc, thực hiện chương trình của Ban Chỉ đạo CCTP, huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt, xây dựng văn bản cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với việc lãnh đạo, quản lý Hội Luật gia. Bên cạnh đó, UBND huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ hoạt động của Hội Luật gia.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Luật gia huyện tích cực phát huy vai trò, tham gia góp ý xây dựng pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật ở địa phương; tích cực tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân; tham gia công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải ở cơ sở;... góp phần đáng kể vào công tác CCTP, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong năm, các chi hội Luật gia phối hợp tổ chức 31 cuộc tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới cho 1.410 lượt người, tổ chức tư vấn pháp luật 72 cuộc. Ngoài ra, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, hướng dẫn người dân về thủ tục hành chính, thực hiện hồ sơ trực tuyến; tuyên truyền, tư vấn pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động.

Thời gian qua, các cấp Hội Luật gia huyện Tân Trụ có nhiều giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động như tham gia đóng góp các dự thảo văn bản của cấp trên và huyện, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ thành viên của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng chất lượng tham gia đóng góp xây dựng chính sách, pháp luật,... góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP huyện Tân Trụ - Tô Văn Cư, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Luật gia huyện thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua là tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở.

Theo đó, những hoạt động này được các cấp Hội từ huyện đến cơ sở quan tâm đẩy mạnh, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, cung cấp cho người dân, các tổ chức những ý kiến, dịch vụ pháp luật kịp thời và chất lượng, giúp người dân, nhất là hộ nghèo, đối tượng chính sách và nhóm người yếu thế trong xã hội được tiếp cận, nâng cao hiểu biết về pháp luật, chủ động tham gia vào các quan hệ pháp luật, có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Qua đó, giúp chính quyền tháo gỡ một số khó khăn trong công tác quản lý ở cơ sở, góp phần làm giảm khiếu kiện, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội Luật gia

Thông tin từ Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh, những năm qua, đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong quá trình hoạt động, các cấp Hội Luật gia luôn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của Hội theo đúng Cương lĩnh, Điều lệ, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, đóng góp tích cực vào công tác CCTP.

Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, tại một số địa phương còn những hạn chế như công tác phối hợp giữa cơ quan chuyên môn và Hội Luật gia có lúc chưa thường xuyên, kịp thời. Về tổ chức, biên chế, kinh phí hoạt động của các cấp Hội Luật gia tuy được quan tâm nhưng còn hạn chế trong điều hành và thực hiện các nhiệm vụ. Một số cán bộ, hội viên Hội Luật gia chưa thật sự phát huy năng lực và kiến thức trong thực hiện nhiệm vụ của Hội.

Hội Luật gia tỉnh có nhiều đóng góp trong công tác cải cách tư pháp, nhất là công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý

Hội Luật gia tỉnh có nhiều đóng góp trong công tác cải cách tư pháp, nhất là công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý

Từ thực tế qua kiểm tra, giám sát, Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đề nghị các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, nhất là Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Cấp ủy, tổ chức Đảng và các cấp Hội Luật gia thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, các cấp Hội cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội.

Đặc biệt, các cấp Hội cần tiếp tục phát huy hiệu quả, nâng chất lượng công tác tham gia xây dựng pháp luật gắn với tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giám sát việc thi hành pháp luật. Với vai trò của Hội, đội ngũ cán bộ, hội viên cần tham gia tích cực hơn nữa trong công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế cũng như tham gia công tác tiếp dân, hòa giải ở cơ sở,... để có đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác CCTP trên địa bàn tỉnh./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết