Tiếng Việt | English

25/05/2020 - 14:56

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 138

Ngày 25/05, Trường Chính trị tỉnh Long An tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 138 (C138).

Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 138 (C138)

Lớp có 79 học viên là các giáo viên thuộc các cấp trường trên địa bàn tỉnh. Tham gia khóa học lần này, các học viên sẽ được trang bị kiến thức về: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Khóa học dự kiến kéo dài tròng vòng 18 tháng. Nội dung khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị - hành chính; củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, kỹ năng tổ chức. Qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong quá trình công tác tại các cơ quan, đơn vị./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết