Tiếng Việt | English

04/07/2015 - 09:18

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An - Ban Nội chính Tỉnh ủy:

Ký kết quy chế phối hợp phòng, chống tham nhũng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An và Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thanh Nguyên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Võ Lê Tuấn đã đến dự.

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Long An ký kết quy chế phối hợp

Theo quy chế phối hợp được ký kết, hai cơ quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Trao đổi các thông tin, thủ đoạn tham nhũng và kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng hoặc có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng được phát hiện thông qua việc theo dõi, xử lý các vụ án, các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy – Đỗ Văn Dũng khẳng định, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa hai cơ quan có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết