Tiếng Việt | English

30/09/2022 - 13:55

Long An hoàn thành 34/45 nhiệm vụ cải cách hành chính trong 9 tháng năm 2022  

Sáng 30/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 9 tháng năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh – Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh – Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị 

Năm 2022, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác CCHC với 7 nội dung và 45 nhiệm vụ, đã hoàn thành 34/45 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 75,55% theo kế hoạch. Được biết, 16 nhiệm vụ hoàn thành 100%, 18 nhiệm vụ hoàn thành theo phân kỳ, các nhiệm vụ còn lại tiếp tục thực hiện theo tiến độ đề ra.  

9 tháng năm 2022, đã tiếp nhận 693.016 hồ sơ (HS), trong đó, đã giải quyết trước hạn 354.550 HS, đúng hạn 313.031 HS. Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh kiểm tra CCHC 6/6 sở, ngành tỉnh; 10/15 UBND cấp huyện; 10/15 Trung tâm Hành chính công cấp huyện; 10/15 UBND cấp xã, đạt 70,58% kế hoạch.

Thời gian qua, công tác CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, UBND tỉnh kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ CCHC tại địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch CCHC năm 2022 để tập trung lãnh đạo, điều hành. Công tác cải cách thể chế cơ bản thuận lợi, các văn bản quy phạm pháp luật ban hành theo đúng trình tự được quy định, được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục thực hiện có hiệu quả. 

Công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện liên tục, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số được tập trung thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng góp phần phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trên môi trường số và phục vụ cho người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác CCHC 9 tháng năm 2022 vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Theo đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn của các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện là 2.649/693.016 HS, chiếm tỷ lệ 0,38%, trong đó, 2.335/669.916 HS đã giải quyết trễ hạn, 314/23.100 HS đang giải quyết trễ hạn. Ngoài ra, qua kiểm tra có 37.795 HS thủ tục hành chính của các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện đang tạm dừng. Một số cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức chưa đảm bảo theo vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt, đặc biệt là chuyên môn chưa phù hợp;...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh – Nguyễn Văn Út đề nghị các sở, ngành, địa phương cần đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, ông nhấn mạnh phải xem CCHC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, người đứng đầu phải đặc biệt quan tâm đến công tác CCHC, thực hiện CCHC tốt tạo tiền đề quan trọng thu hút đầu tư. Thời gian tới, tiếp tục củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ; phải có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, xác định rõ những văn bản, quy định không còn phù hợp để xử lý, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý; giải quyết HS theo đúng trình tự, thủ tục; quan tâm tổ chức tập huấn, chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; kịp thời khen thưởng, động viên, cũng như mạnh dạn phê bình các tập thể, cá nhân làm tốt và chưa tốt nhiệm vụ được giao;.../.

Hoài An – Thái Bạch

Chia sẻ bài viết