Tiếng Việt | English

01/03/2024 - 18:27

Long An tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Chiều 01/3, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung) và cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền.

Dự và chủ trì hội nghị gồm: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út.

Đến dự còn có đại diện các Ban Đảng Trung ương. 

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản của Trung ương, việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh đã theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt. Đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể hiện quyết tâm chính trị cao, tập trung thực hiện mục tiêu “kép”. Đó là lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với lãnh đạo, chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn trong hoạt động của hệ thống chính trị các cấp. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Đại biểu dự hội nghị

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu có tinh thần trách nhiệm cao, tập trung lãnh, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội nghiêm túc, bảo đảm an toàn, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí, tiêu cực.

Các khâu trang trí, khánh tiết, tuyên truyền, cổ động, tổ chức, điều hành, bảo vệ, phục vụ đại hội được thực hiện khá tốt, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Chất lượng báo cáo chính trị của cấp ủy được nâng lên.

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 có số lượng giảm hơn so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo quy định, có cơ cấu hợp lý. Nhân sự có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực công tác, uy tín, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Kết quả, Đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm khá toàn diện trên các mặt, không xảy ra sai sót trong quá trình chỉ đạo, điều hành đại hội, không có đơn vị nào vi phạm những quy định trong Điều lệ Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm phát biểu tại hội nghị

Thành công của Đại hội Đảng các cấp đã tạo nên dư luận tốt và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, làm rõ kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị về công tác xây dựng Đảng cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù bối cảnh tình hình rất khó khăn, nhiều thách thức, nhưng các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, đoàn kết, thống nhất lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, quy định, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, nhất là 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá được Đại hội XIII đề ra.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị được chú trọng. Bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường. Việc nắm tình hình và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh được quan tâm và thực hiện thường xuyên hơn.

Công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về nêu gương đạt kết quả tích cực.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, đạt được mục tiêu đề ra. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, chặt chẽ hơn. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên có chuyển biến tích cực.

Công tác quản lý, kết nạp, chất lượng đảng viên kết nạp mới được quan tâm. Chất lượng sinh hoạt có nhiều đổi mới, thiết thực. Các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc.

Tình hình nội bộ tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm ổn định. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm thực hiện thường xuyên hơn.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng được tăng cường, thực hiện thường xuyên hơn, tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực nhạy cảm, trọng tâm, trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân được duy trì nền nếp, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của Nhân dân.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, hướng mạnh về cơ sở.

Chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên, ngày càng thực chất hơn, chủ động tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhiều hơn. Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân không ngừng được củng cố và tăng cường.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm nhiều hơn, tập trung giải quyết nhiều việc phức tạp, bức xúc trong Nhân dân.

Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới. Việc mở rộng, phát huy dân chủ trong Đảng tiếp tục được chú trọng. Phong cách, lề lối làm việc các cơ quan Đảng tiếp tục được cải tiến theo hướng sâu sát cơ sở, gần dân, tăng cường đôn đốc kiểm tra, giám sát. Hầu hết các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, gương mẫu, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, thái độ phục vụ Nhân dân có chuyển biến tích cực. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng,…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đề nghị, cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung rà soát các chỉ tiêu đại hội đề ra nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, đánh giá mức độ đạt của từng chỉ tiêu để tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong đó, cần lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ, đúng quy định công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030 bảo đảm về số lượng, chất lượng, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của từng tổ chức đảng;…

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những sai phạm, vi phạm, những vụ việc, vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm./.

Thanh Nga - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết