Tiếng Việt | English

13/07/2023 - 09:04

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, ngày 10/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 657-QĐ/TU về việc thành lập BCĐ PCTN, TC tỉnh Long An với 15 thành viên do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng BCĐ và Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực BCĐ.

Ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh vào ngày 13/6/2022

Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sau khi thành lập, BCĐ PCTN, TC tỉnh ban hành Quy chế làm việc và ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ; xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác PCTN, TC.

Theo Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ PCTN, TC tỉnh - Nguyễn Thành Vững, qua 1 năm hoạt động, bước đầu BCĐ PCTN, TC tỉnh đã đạt một số kết quả nổi bật. Hoạt động của BCĐ ngày càng nề nếp, hiệu quả hơn, công tác PCTN, TC tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ hơn. Từ khi thành lập đến nay, BCĐ đã tổ chức 5 phiên họp và Thường trực BCĐ tổ chức 8 cuộc họp để chỉ đạo xử lý các công việc thuộc phạm vi chỉ đạo của BCĐ cấp tỉnh.

Những kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTN, TC được BCĐ tỉnh triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả. BCĐ, Thường trực BCĐ duy trì nghiêm túc, hiệu quả cơ chế hội ý, giao ban để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ án, vụ việc. Các thành viên BCĐ chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình công tác; lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ PCTN, TC trong ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý, phụ trách.

Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực của BCĐ tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của BCĐ, Thường trực BCĐ tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, TC được tăng cường, nhất là tuyên truyền, giáo dục các giải pháp phòng ngừa, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu, rộng tác phẩm của Tổng Bí thư về kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, TC. Hàng tháng, các cơ quan: Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đều duy trì thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác PCTN, TC.

BCĐ cũng thường xuyên chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tập trung chỉ đạo các giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác giám định, định giá tài sản tham nhũng, tiêu cực; Cơ quan Thường trực BCĐ tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị. Các cơ quan chức năng của tỉnh phát hiện, khởi tố 10 vụ/13 bị can tham nhũng, trong đó, có 7 vụ/6 bị can tham nhũng ngoài khu vực Nhà nước. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, qua đó, xử lý kỷ luật 116 đảng viên có vi phạm. BCĐ chỉ đạo cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh tập trung điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định của pháp luật. Các phiên họp của BCĐ và cuộc họp của Thường trực BCĐ tập trung cho ý kiến, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài; tập trung lãnh, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, giải pháp

Theo ông Nguyễn Thành Vững, thời gian tới, BCĐ PCTN, TC tỉnh xác định phải tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh PCTN, TC. Theo đó, BCĐ tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh, chỉ đạo tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh, chỉ đạo công tác PCTN, TC. Tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình công tác năm 2023 của BCĐ tỉnh với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn. Lãnh, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong công tác PCTN, TC, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

BCĐ tiếp tục tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, TC, xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Trước hết, xây dựng ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC; chủ động xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, tiêu cực. Song song đó, BCĐ tham mưu, chỉ đạo rà soát, kiến nghị khắc phục kịp thời những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật liên quan đến tài chính, tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, quy hoạch xây dựng, đấu thầu, đấu giá, định giá và các vấn đề cụ thể mà các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã kiến nghị, đề xuất. Mặt khác, BCĐ tham mưu, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội; tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

BCĐ cũng tham mưu, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo; kiên quyết khắc phục “tham nhũng vặt”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh PCTN, TC tại địa phương, cơ sở; tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của HĐND các cấp; giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, BCĐ tham mưu, chỉ đạo tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, sợ sai không dám làm của một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

“Thời gian tới, tiếp tục kiện toàn BCĐ tỉnh và tổ chức bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy để làm tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của BCĐ tỉnh; tăng cường quan hệ phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan chức năng và địa phương trong tham mưu, giúp việc, phục vụ đáp ứng yêu cầu hoạt động của BCĐ tỉnh” - ông Nguyễn Thành Vững cho biết./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết