Tiếng Việt | English

09/06/2023 - 09:21

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Cẩm nang đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam; 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban được xem là cẩm nang đấu tranh PCTN, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn hệ thống chính trị

1. Nội dung sách gồm 623 trang, 111 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần. Phần thứ nhất là Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực ở Việt Nam. Phần thứ hai có tên Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Phần thứ ba là Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Ngày 21/4/2023, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 110-KH/TU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu, rộng về nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, đợt sinh hoạt được triển khai rộng rãi tại các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân trong toàn tỉnh. Cuối tháng 5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn hệ thống chính trị.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán cho biết, ngày 26/4/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 79-HD/BTGTU để triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu, rộng về nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ông Hoàng Đình Cán yêu cầu việc triển khai sinh hoạt phải nghiêm túc, thường xuyên, sâu, rộng. Hình thức tổ chức cần phải đa dạng, thông qua hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền tác phẩm, sinh hoạt chi bộ, tọa đàm, báo chí, hệ thống truyền thanh và nhiều phương pháp khác phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Việc tổ chức sinh hoạt cần phải nêu bật được nội dung cốt lõi và giá trị của tác phẩm; cần nhấn mạnh đến những giá trị sau: Tác phẩm là cẩm nang trong công tác PCTN, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm: Kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xem là cẩm nang trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

2. Tác phẩm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin, định hướng giải pháp thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực trong thời gian tới. Tác phẩm khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực trong những năm qua với vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn, hiệu quả. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để PCTN, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đã đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, trong đó, nhiều nội dung được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tác phẩm cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; cho thấy tầm nhìn, sự nhất quán cùng những trăn trở, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư để có các biện pháp, giải pháp đấu tranh PCTN, tiêu cực có hiệu quả; khẳng định niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài với quyết tâm của Đảng và những chỉ đạo hiệu quả của đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực ở Việt Nam./.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thường xuyên phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng trong toàn ngành về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư. Từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu và tập thể lãnh đạo phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu, nắm vững mục đích, yêu cầu; nhận thức sâu sắc về quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong PCTN, tiêu cực; mục tiêu, phương châm, quan điểm chỉ đạo; những kết quả đã đạt, bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh PCTN, tiêu cực trong tác phẩm. Từ đó, vận dụng đúng đắn, phù hợp, hiệu quả trong công việc.

Sở sẽ triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng ngừa với chủ động phát hiện tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực nếu có. Bên cạnh đó, Sở luôn khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt hành động vì lợi ích chung".

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác PCTN, tiêu cực, Cục Hải quan tỉnh sẽ chủ động trang bị sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ, công chức học tập, nghiên cứu. Đồng thời, đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu, rộng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực luôn được đơn vị quan tâm lãnh, chỉ đạo, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với phương châm "Lấy phòng ngừa là chính", Cục Hải quan tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo quán triệt và triển khai, thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, định hướng, chỉ đạo về PCTN, tiêu cực".

Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh - Nguyễn Văn Khánh

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết