Tiếng Việt | English

02/08/2016 - 09:03

Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Theo tôi, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng vì nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng là một trong những nội dung xây dựng Đảng nhằm mục đích làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Từ trước đến nay, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về nhiều mặt.

Trong những nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Long An tiến hành công tác xây dựng Đảng thường xuyên, liên tục với nhiều biện pháp cơ bản và quan trọng, trong đó, đặc biệt quan tâm đến những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, để công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt, Đảng bộ phải tiếp tục thực hiện những nội dung mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đề ra, trong đó, tập trung thực hiện những vấn đề cấp bách như: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, thực hiện những vấn đề cấp bách là thực hiện các nhóm giải pháp như: Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp trên; nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Để thực hiện tốt yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng phải gắn liền với việc thực hiện những vấn đề cấp bách và các nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra; phải kết hợp chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Minh Cường

Chia sẻ bài viết