Tiếng Việt | English

08/09/2021 - 20:00

Ông Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế

Sáng 8/9 tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế đã chủ trì Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Cùng dự có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo kết quả công tác và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch công tác, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2021-2026; Quy định về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị; Kế hoạch khảo sát thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm giai đoạn 2016-2021 và đề xuất biên chế gắn với vị trí việc làm giai đoạn 2021-2026; Báo cáo kết quả Đề án vị trí việc làm…

Theo dự thảo báo cáo, tính đến 31/12/2019, đã hoàn thành vượt chỉ tiêu tinh giản biên chế đã đề ra; tổng số người làm việc hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước giảm 541.890 người (14,93%) so với thời điểm 30/4/2015.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.

Dự kiến, trong nhiệm kỳ, Ban Chỉ đạo sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khóa XI; tham mưu Bộ Chính trị về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về quản lý, sử dụng biên chế, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và vị trí việc làm. Rà soát, hoàn thiện và thông qua hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị; xây dựng Đề cương hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm và đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026 và hằng năm. Xây dựng Đề án và Tờ trình Bộ Chính trị về xác định tổng biên chế  hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hằng năm hoặc khi có yêu cầu việc quản lý, sử dụng biên chế và tinh giản biên chế theo Kế hoạch đã được Bộ Chính trị phê duyệt…Cũng trong nhiệm kỳ, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức các đoàn khảo sát thực hiện quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm nhằm có cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tại các cấp, các ngành, địa phương.

Kết luận Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị xem xét, quyết định các chủ trương, nguyên tắc về biên chế, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách... của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở chủ trương, nguyên tắc của Bộ Chính trị và các quy định hiện hành, Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền về quản lý biên chế xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế 5 năm và hằng năm; tiến hành tổng hợp, thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định…

Do đó, mỗi nội dung, đề án phải được nghiên cứu công phu, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cao. Tinh thần là việc tăng hay giảm biên chế trong gian đoạn tới; xây dựng vị trí việc làm như hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu hay chưa; vấn đề khung năng lực và chi trả lương, phụ cấp hiện nay; Chính sách cho việc thực hiện tinh giảm, kinh phí cho vấn đề biên chế… cần tiếp tục tổng kết và làm rõ để quyết định cho tổng biên chế trong thời gian tới./.

Văn Hiếu/VOV.VN

Chia sẻ bài viết