Tiếng Việt | English

31/03/2023 - 14:33

Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực

Sáng 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố quí 1/2023.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương - Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – Phan Đình Trạc chủ trì tại điểm cầu trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Long An,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải và lãnh đạo một số ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh dự.

Quí I/2023, Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, đường lối của của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương và sự lãnh đạo của tỉnh, thành ủy. Bên cạnh đó, thực hiện quy định của Ban Bí thư, từ tháng 6/2022, các tỉnh, thành ủy trên cả nước đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BCĐ cấp tỉnh). Các BCĐ cấp tỉnh đã nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức, bộ máy và tập trung chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), góp phần làm chuyển biến rõ nét công tác này ở địa phương, cơ sở.

Trong quí I/2023, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu cấp uỷ chỉ đạo xử lý 89 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; tham mưu hiệu quả với BCĐ cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án do BCĐ Trung ương về PCTNTC theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn… Ngoài ra, các Ban Nội chính trực tiếp tiếp dân, phối hợp, tham mưu Thường trực tỉnh, thành ủy tiếp 565/954 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 8.442 đơn thư. BCĐ PCTNTC cấp tỉnh đã chỉ đạo, rà soát quyết định đưa 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo.

Tại hội nghị, đại biểu cũng được quán triệt những nội dung, giá trị cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.

Cuốn sách là tài liệu có giá trị lớn cả về mặt lý luận và thực tiễn, là cẩm nang về công tác đấu tranh PCTNTC của Việt Nam. Cuốn sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Qua cuốn sách này, giúp bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm" của Đảng và Nhà nước ta.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yều cầu các BCĐ cấp tỉnh cần tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng BCĐ đoàn kết, thống nhất cao, gắn bó chặt chẽ, mỗi thành viên BCĐ phải thật sự công tâm, trong sạch; khẩn trương bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của từng thành viên; bảo đảm bộ máy chỉ đạo thông suốt, thống nhất; phối hợp công tác một cách nhịp nhàng, đồng bộ; tổ chức, triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023 đã đề ra. Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy cần quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy Ban Nội chính tỉnh, thành ủy, phát huy vai trò, chức năng, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải và các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Long An

Các BCĐ cấp tỉnh và Ban Nội chính tỉnh, thành ủy tiếp tục tham mưu lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác nội chính và PCTNTC; chỉ đạo, tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trên các lĩnh vực theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và BCĐ Trung ương về PCTNTC; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, chỉ đạo, tham mưu phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện BCĐ Trung ương theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên các địa bàn và các vụ việc, vụ án thuộc diện BCĐ cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo, trong đó, lựa chọn các nhiệm vụ, nội dung có trọng tâm, trọng điểm...

Toàn ngành cần tập trung chỉ đạo, tham mưu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, không để hình thành “điểm nóng”, bị động, bất ngờ; tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, tham mưu hiệu quả công tác tiếp dân; tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của HĐND các cấp, giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng yêu cầu toàn ngành tập trung quán triệt nghiêm túc nội dung, tinh thần cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng./.

Đức

Chia sẻ bài viết