Tiếng Việt | English

27/12/2016 - 15:02

Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An

Quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 4, khóa XII

Ngày 27/12, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh Long An tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh - Nguyễn Tứ Linh báo cáo Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 (khóa XII)

Điểm mới trong Nghị quyết lần này là chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó. Theo đó, Nghị quyết nêu rõ 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Việc hệ thống những biểu hiện trên góp phần quan trọng trong xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống mà lâu nay các cơ quan, đơn vị còn lúng túng khi xem xét, đánh giá cán bộ.

Nghị quyết đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trong đó tập trung vào việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ: Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế, chính sách; kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Ngoài ra, Nghị quyết còn nhấn mạnh xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh – Phạm Văn Nem yêu cầu các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc nội dung của Nghị quyết, từ đó, tổ chức học tập, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cấp phải thật sự đoàn kết, nhìn thẳng vào sự thật, đề cao kỷ cương, kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tại cơ quan, đơn vị,... ./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết