Tiếng Việt | English

29/11/2023 - 09:54

Quốc hội cho phép kéo dài giải ngân vốn 'giảm nghèo bền vững' sang năm 2024

Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn ngân sách sang đến năm 2024, để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Sáng 29/11, với 92,91% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về 3 chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021 - 2030.

Phiên làm việc sáng 29.11 của Quốc hội

Giảm nghèo chưa bền vững; còn cán bộ đùn đẩy, né trách nhiệm

Nghị quyết nêu rõ, sau thời gian triển khai thực hiện, các chương trình mục tiêu quốc gia đã đạt được những kết quả nhất định. Điển hình như: làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tín dụng chính sách xã hội phát huy hiệu quả; đời sống nhân dân cải thiện…

Dù vậy, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn rất chậm, phải chuyển nguồn, kéo dài, nhất là vốn sự nghiệp sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của các chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2025.

Ở một số địa phương, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, nguy cơ tái nghèo, phát sinh nghèo còn cao; việc xây dựng nông thôn mới còn chạy theo thành tích, tiêu chí đạt được chưa bền vững, còn nợ, hụt tiêu chí.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai chậm, còn lúng túng; một số chính sách, dự án chưa sát với thực tế nên chưa phát huy được hiệu quả, đời sống đồng bào chậm được cải thiện.

Nghị quyết thẳng thắn chỉ ra, còn tình trạng cát cứ, phân tán, manh mún trong tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; việc thực hiện cơ chế lồng ghép, phân cấp, phân quyền, cơ chế đặc thù theo chủ trương của Đảng và Nhà nước chưa thực sự phát huy hiệu quả; thu hút nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế.

Về nguyên nhân, ngoài khách quan do ảnh hưởng của dịch Covid-19, yếu tố chủ quan là do công tác phối hợp của các bộ, ngành, địa phương thiếu chặt chẽ; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế; còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm…

Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2023 ước còn khoảng 17,82%, giảm 3,2%

Cho phép kéo dài giải ngân vốn đến năm 2024

Trước thực tiễn đã nêu, để tiếp tục thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Quốc hội cho phép số vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (bao gồm cả vốn năm 2021 được chuyển nguồn sang năm 2022) chưa thực hiện giải ngân hết trong năm 2023 được kéo dài thực hiện sang năm 2024.

"Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội về tính chính xác của số liệu và việc thực hiện, giải ngân số vốn được kéo dài nêu trên bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm", nghị quyết nêu.

Quốc hội cũng giao Chính phủ khẩn trương xây dựng dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó có cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện quyết định danh mục, cơ cấu, phân bổ sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan chủ chương trình, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, các bộ, ngành và địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc các đề xuất, kiến nghị, khắc phục tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo của đoàn giám sát thuộc Quốc hội.

Ngoài ra, Kiểm toán nhà nước tham gia với Chính phủ nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù để xử lý một số kiến nghị liên quan đến thực hiện kết luận về việc thu hồi kinh phí, hoàn trả ngân sách nhà nước, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, các cơ quan, tổ chức.

Đồng thời, UBND, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai thực hiện, tiến độ, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn./.

Theo Thanh niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/quoc-hoi-cho-phep-keo-dai-giai-ngan-von-giam-ngheo-ben-vung-sang-nam-2024-185231129061437546.htm

Chia sẻ bài viết