Tiếng Việt | English

09/02/2023 - 08:53

Tăng cường công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Thời gian qua, tỉnh Long An luôn quan tâm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04 CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải chủ trì cuộc họp với các cơ quan khối Nội chính

Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra

Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thời, tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác này. Đặc biệt, thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế".

Theo đó, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và người dân đối với công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra về nghiệp vụ, xử lý nghiêm các trường hợp không tích cực trong việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh, chỉ đạo về công tác thu hồi tài sản tham nhũng; đưa nội dung về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế vào chương trình, kế hoạch trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan thanh, kiểm tra, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự, ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp; kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong tỏa tài khoản ngay trong quá trình thanh, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi tài sản.

Từ khi triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư, đến nay, cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh đã thi hành thu hồi tài sản trong các bản án hình sự về tham nhũng, chức vụ là 107 việc với số tiền trên 16,7 tỉ đồng. Trong đó, thi hành xong 78 việc với số tiền trên 3 tỉ đồng; số đang thi hành là 7 việc với số tiền trên 4,8 tỉ đồng; số chưa có điều kiện thi hành là 22 việc với số tiền trên 8,8 tỉ đồng. Tổng tài sản thiệt hại trong các vụ án tham nhũng thụ lý điều tra là 4,3 tỉ đồng, đã thu hồi qua công tác điều tra là 650 triệu đồng.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác thu hồi tài sản tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”. Đồng thời, tỉnh tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác này.

Song song đó, tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, nhấn mạnh đến công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm biết, nâng cao nhận thức. Qua đó, tích cực, kịp thời tố giác, báo tin về tội phạm đến các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm; kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong đấu tranh, phê phán, tố giác những hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm soát chặt chẽ tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân; nghiêm túc thực hiện việc kê khai đầy đủ các tài sản theo quy định; thường xuyên thanh, kiểm tra và có chế tài đối với những trường hợp kê khai không trung thực. Tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan dân cử, MTTQ, các đoàn thể tăng cường giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết