Tiếng Việt | English

10/07/2015 - 10:39

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giải quyết hậu quả chất độc da cam

Ban Dân vận Tung ương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt chỉ thị 43-CT/TW ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” và sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Long An

Dự hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - Lê Hồng Anh, Trưởng Ban Dân vận Trung ương - Hà Thị Khiết. Tại điểm cầu Long An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có kết quả nhiều nội dung, công tác cụ thể; tích cực triển khai, bảo đảm tiến độ thực hiện các đề án năm 2015 được Ban Bí thư giao; theo dõi, nắm tình hình nhân dân trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

Riêng tại Long An, Ban Dân vận Tỉnh ủy đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối thoại với nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới; tham gia đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch số 67-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh”; tiếp tục thẩm định, xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về công tác giám sát năm 2015 của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW “Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - Lê Hồng Anh  đã quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW.  Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; thực hiện đầy đủ chính sách, tổ chức tốt việc chăm sóc, giúp đỡ đối với nạn nhân chất độc da cam; tăng cường vận động, tuyên truyền, tiếp tục đấu tranh trong việc giải quyết hậu quả chất độc da cam./.

Phương Phương 

Chia sẻ bài viết