Tiếng Việt | English

04/01/2016 - 16:17

Tạo đột phá ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh

Năm 2015, Long An thực hiện thắng lợi Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy đề ra trong năm, góp phần vào việc hoàn thành NQ Đại hội (ĐH) Đảng bộ tỉnh cả nhiệm kỳ 2010-2015, tổ chức thành công ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020); đang quán triệt, triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu NQĐH X; ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ 2016, Đảng bộ và nhân dân Long An với quyết tâm tạo ra những đột phá về kinh tế, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.


Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm   Ảnh: Hữu Lý

Tiền đề quan trọng cho bước phát triển tiếp theo

Năm 2015 là năm cuối thực hiện các mục tiêu của NQĐH IX Đảng bộ tỉnh, năm tổ chức ĐH Đảng bộ các cấp tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, là năm có ý nghĩa quan trọng để xây dựng kế hoạch (KH) phát triển cho 5 năm tiếp theo (2016-2020), trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng 11,6% (KH 11,5%). GDP bình quân đầu người 50,4 triệu đồng/năm (KH 50 triệu đồng/người/năm), cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng. Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu đạt kết quả bước đầu tích cực, nhất là trong thực hiện các quy hoạch vùng, ngành, lĩnh vực định hướng cho các hoạt động sản xuất. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả gắn với việc tăng cường sử dụng giống chất lượng, ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học-kỹ thuật, bám sát đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp,... từ đó, mang lại hiệu quả cao cho người sản xuất; lúa vẫn là cây trồng chủ lực, sản lượng năm 2015 đạt trên 2,9 triệu tấn, vượt kế hoạch đề ra.

Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới được tập trung thực hiện, toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chỉ tiêu NQĐH IX là 36 xã). Công nghiệp-xây dựng tiếp tục phục hồi và dần đi vào hoạt động ổn định, cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch đúng định hướng. Tỉnh tập trung rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai hạ tầng bên trong và bên ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp; chủ động đối thoại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tích cực cải thiện môi trường, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư,... nhờ đó, công tác thu hút đầu tư của tỉnh đạt khá (riêng đầu tư nước ngoài cấp mới 105 dự án, tổng vốn đăng ký 904 triệu USD), góp phần nâng tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp đạt 66,67%, vượt chỉ tiêu NQĐH IX Đảng bộ tỉnh.

Công tác xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều công trình trọng điểm của NQĐH IX Đảng bộ tỉnh được hoàn thành và đưa vào sử dụng; còn lại các công trình trọng điểm về giao thông có quy mô lớn được điều chỉnh kịp thời và tập trung đầu tư theo lộ trình đề ra. Khu vực thương mại-dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao (12%), kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt tốc độ tăng trưởng bảo đảm theo KH đề ra (xuất khẩu đạt 3,688 tỉ USD, nhập khẩu 2,795 triệu USD). Thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt kết quả khả quan, thu ngân sách đạt 7.518 tỉ đồng (bằng 115% dự toán), chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, tăng chi cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.

Hoạt động văn hóa-xã hội phát triển khá toàn diện, một số lĩnh vực chuyển biến mạnh mẽ, nhiều vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết hiệu quả, an sinh xã hội bảo đảm, đời sống văn hóa, tinh thần trong cộng đồng dân cư có nâng lên. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân. Việc thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, tỉnh tổ chức thành công ĐH Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X và ĐH Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ.

Những kết quả cùng các bài học kinh nghiệm quý báu trong năm 2015 là hành trang, tiền đề quan trọng cho tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới theo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ được NQĐH X Đảng bộ tỉnh đề ra.


Công trình trọng điểm - Trường THPT chuyên Long An

Giải pháp đột phá trong giai đoạn mới

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện NQĐH X Đảng bộ tỉnh và ĐH XII của Đảng; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; do đó, việc thực hiện thắng lợi NQ Tỉnh ủy năm 2016 có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững ở những năm tiếp theo.

Trên cơ sở dự báo, xác định thời cơ và những thuận lợi cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2016, Tỉnh ủy đề ra các giải pháp chủ yếu để tạo ra đột phá về phát triển kinh tế, theo đó: Tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo NQĐH X Đảng bộ; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, KH vùng, ngành, lĩnh vực phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, cũng như KH phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020.

Tập trung triển khai nhanh các định hướng lớn trên lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn nhằm xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao đời sống nhân dân; theo đó, tập trung xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp bảo đảm sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định với hiệu quả ngày càng cao. Xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm gắn với việc tháo gỡ các khó khăn, đẩy mạnh phát triển công nghiệp-xây dựng. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tập trung đầu tư hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo NQĐH IX Đảng bộ tỉnh và triển khai các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo NQĐH X Đảng bộ tỉnh.

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thương mại-dịch vụ; kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng thương mại. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, du lịch; tập trung phát huy có hiệu quả các công trình, dịch vụ, du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh; kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các điểm du lịch gắn với khai thác các di tích lịch sử, văn hóa, khu bảo tồn thiên nhiên. Quản lý chặt chẽ công tác thu, chi ngân sách Nhà nước; rà soát, khai thác và xây dựng các nguồn thu vững chắc, chống thất thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra để bổ sung nguồn tăng chi cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo những chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh như mục tiêu NQĐH X Đảng bộ tỉnh đề ra.

Với sự năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, nhất định Đảng bộ và nhân dân Long An sẽ tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi NQ Tỉnh ủy năm 2016 trên mọi lĩnh vực, tạo ra đột phá, nhất là trên lĩnh vực kinh tế ngay trong năm đầu triển khai thực hiện NQĐH X Đảng bộ tỉnh./.

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh

Chia sẻ bài viết