Tiếng Việt | English

05/01/2016 - 19:23

Long An

Tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016

Tại phiên họp tháng 1-2016 triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh khoảng 9% là mục tiêu tỉnh Long An đề ra.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm yêu cầu các ngành, các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH năm 2016. 

Chiều ngày 5-1-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Đỗ Hữu Lâm chủ trì phiên họp tháng 1 năm 2016 nhằm triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Long An.

Năm 2015 còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự tập trung chỉ đạo và điều hành của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, cùng quyết tâm thực hiện của các ngành, các cấp, hầu hết các chỉ tiêu phát triển trên lĩnh vực KT-XH đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh đạt 11,6% so với kế hoạch đề ra 11,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó khu vực I chiếm tỷ trọng 26,2% (giảm 2,4% so với năm 2014); khu vực II chiếm 42,7%, (tăng 1,6% so với năm 2014); khu vực III chiếm 31,1%, (tăng 0,8% so với năm 2014).

Trên lĩnh vực thu hút đầu tư, tăng khá tốt (vốn thu hút trong nước tăng 19%; vốn FDI tăng 1,9 lần so với năm 2014). Lũy kế tổng số vốn FDI đăng ký trên 4,5 tỉ USD; số dự án và số vốn FDI đi vào hoạt động chiếm 60% số vốn đăng ký; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 32% và hơn 2,3 lần số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Về đầu tư phát triển, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 26.200 tỷ đồng, tăng 11,4% so cùng kỳ, chiếm 35,3% GDP, (kế hoạch đề ra từ 36 đến 38%). Riêng đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm nên khối lượng thực hiện và giải ngân đạt theo kế hoạch.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, nhất là an sinh xã hội có chuyển biến tích cực; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội và hoạt động của hệ thống chính trị.

Các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2016 là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh khoảng 9% (trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng khoảng 2,7%; công nghiệp, xây dựng tăng khoảng 13%; thương mại, dịch vụ tăng khoảng 8,2%); sản lượng lương thực trên 2,8 triệu tấn (trong đó, lúa chất lượng cao khoảng 950.000 tấn); GRDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm; giá trị kim ngạch xuất khẩu khoảng 4.260 triệu USD; giá trị kim ngạch nhập khẩu khoảng 3.220 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 40-42% GRDP; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 8.195 tỷ đồng;...

Các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa-xã hội như sau: 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 48% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; giải quyết việc làm cho trên 30.000 lao động; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 73,2%; tỷ lệ xã có bác sĩ 100%;...

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm yêu cầu các ngành, lĩnh vực, các cấp căn cứ nhiệm vụ, chức năng của mình để lập kế hoạch và hướng dẫn huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; huy động mọi nguồn lực phục vụ tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế của tỉnh./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết