Tiếng Việt | English

12/05/2017 - 17:45

Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

Ngày 12/5, Sở Tư pháp Long An tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành và Luật sửa đổi.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Long An - Phan Thị Mỹ Dung triển khai văn bản pháp luật

Tại buổi triển khai, 2 Phó Giám đốc Sở Tư pháp: Nguyễn Minh Thắng và Phan Thị Mỹ Dung phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành và luật sửa đổi.

Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) là căn cứ pháp lý quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục ĐGTS, quy định về đấu giá viên (ĐGV), tổ chức ĐGTS; xử lý các vi phạm, hủy kết quả, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về ĐGTS. Luật ĐGTS có những quy định thể hiện tính chuyên nghiệp trong hoạt động ĐGTS của ĐGV, phù hợp với quá trình hội nhập trong thời gian tới.

Hoạt động ĐGTS mang tính khách quan, minh bạch và quy định yếu tố nước ngoài trong hoạt động ĐGTS. Luật ĐGTS có 08 chương và 81 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

Luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư và Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Nghị quyết số 30/2016/QH14 ngày 22/12/2016 của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Việc thí điểm cấp thị thực điện tử có hiệu lực từ ngày 01/02/2017 và thời hạn áp dụng thí điểm là 2 năm.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có 09 chương và 68 điều, có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2018./.

H.Đăng

Chia sẻ bài viết