Tiếng Việt | English

21/02/2024 - 09:16

'Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản' - Giá trị tư tưởng nhân văn trong thời đại hiện nay

176 năm qua, phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế trải qua nhiều thử thách với những thay đổi và cả biến cố lớn lao, có nhiều vấn đề rất mới về lý luận và thực tiễn đặt ra cần giải quyết, song những nguyên lý cơ bản mà C.Mác và Ph.Ăngghen trình bày trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vẫn còn nguyên giá trị. V.I Lênin khẳng định: “Cuốn sách mỏng ấy, nhưng có giá trị hơn cả một tủ sách”.

Cách đây 176 năm, ngày 24/02/1848, sau những năm nghiên cứu, khảo sát phong trào công nhân ở các nước Tây Âu, C.Mác và Ph.Ăngghen đã hoàn thành một tác phẩm quan trọng với tên gọi Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, gồm 4 chương: Tư sản và vô sản; những người vô sản và những người cộng sản; văn học chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; thái độ của những người cộng sản đối với các đảng đối lập.

Tuyên ngôn đã “công khai trình bày trước toàn thế giới những quan điểm, ý đồ” của những người cộng sản; đồng thời, “đập lại một câu chuyện hoang đường về bóng ma cộng sản” ở châu Âu mà các thế lực chống đối rêu rao.

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là tác phẩm kinh điển chủ yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học. Những nguyên lý của C.Mác và Ph.Ăngghen trình bày trong tác phẩm là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trải qua nhiều thử thách, hơn một thế kỷ qua, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhiều vấn đề mới đặt ra cần giải quyết song chủ nghĩa Mác không hề lỗi thời.

Thực tiễn lịch sử chứng minh, từ ánh sáng tư tưởng của Tuyên ngôn dẫn đến giành thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Điển hình là mới 15 tuổi, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đứng lên đánh đổ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách. Trong thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Đảng ta đã đề ra đường lối lãnh đạo nhân dân đoàn kết vừa diệt thù trong, vừa chống giặc ngoài, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.

Trước dã tâm muốn cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục vận dụng lý luận về cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, đề ra đường lối tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chính”, chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Kết quả này góp phần làm sáng ngời thêm chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, được Đảng ta vận dụng sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Tiếp đó, Đảng ta lãnh đạo hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975. Đây chính là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, thắng lợi của đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra.

Ở nước ta, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã được dịch ra tiếng Việt và được các chiến sĩ cộng sản truyền tay nhau nghiên cứu, kể cả trong khi bị giam cầm trong nhà tù của đế quốc. Tinh thần của Tuyên ngôn đã được thể hiện trong Luận cương của Đảng năm 1930.

Trong 94 năm qua kể từ khi nước ta có Đảng lãnh đạo và gần 40 năm đổi mới đất nước, sự phát triển và mọi thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam là minh chứng sinh động về sự kiên định và vận dụng sáng tạo của Đảng ta đối với những nguyên lý cơ bản trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

Trong rất nhiều bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều nhận định: Những người Việt Nam có ngày hôm nay phải nhớ tới đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, biết ơn Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Điều này, càng chứng minh giá trị to lớn, sức sống trường tồn của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới trong thời đại ngày nay./.

ThS. Nguyễn Thanh Hoàng

Chia sẻ bài viết