Tiếng Việt | English

11/06/2015 - 10:55

Thủ Thừa: Củng cố, phát triển tổ chức cơ sở Đảng

Xác định tầm quan trọng và vai trò then chốt của nhiệm vụ xây dựng Đảng, những năm qua, các cấp ủy Đảng ở huyện Thủ Thừa đã đề ra và thực hiện nhiều giải pháp xây dựng Đảng, nhất là việc củng cố, xây dựng và phát triển các tổ chức cơ sở Đảng.

Để công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả thiết thực, Huyện ủy đặc biệt chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; hoàn thành chỉ tiêu 100% trường học có chi bộ. Đến nay, huyện đã tiến hành giải thể 27 tổ chức cơ sở Đảng không phù hợp về mặt tổ chức, thành lập 15 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 8 đảng bộ cơ sở. Hiện, huyện có 31 tổ chức cơ sở Đảng./.

Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết