Tiếng Việt | English

20/10/2020 - 18:15

Thủ Thừa: Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Ngày 20/10, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An về công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức làm phó đoàn có cuộc làm việc với huyện Thủ Thừa.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức đề nghị huyện cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Năm 2020, việc thực hiện công tác CCHC của huyện Thủ Thừa gồm 7 nội dung, 40 nhiệm vụ; đến thời điểm hiện tại, huyện thực hiện đạt 31/40 nhiệm vụ.

Về giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ là 15.206 hồ sơ, đã giải quyết 14.162 hồ sơ, quá hạn 43 hồ sơ.

Phần mềm Một cửa điện tử được triển khai tại Trung tâm Hành chính công huyện và 12 xã, thị trấn phục vụ tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường mạng. Trong năm 2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm là 40.441 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn công bố trên hệ thống đạt 99%.

Huyện được cấp 322 hộp thư điện tử @longan.gov.vn cho các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; sử dụng các hộp thư trên 98%.

Nhìn chung, công tác CCHC trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ trên các nội dung. Các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành theo tiến độ kế hoạch đề ra. Tinh thần làm việc, thái độ giao tiếp của cán bộ, công chức với nhân dân được cải thiện tốt hơn.

Kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND thị trấn Thủ Thừa

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng còn hạn chế; việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC chưa tuân thủ đầy đủ các quy trình nên việc giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân còn hồ sơ trễ hẹn trên phần mềm.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong công tác CCHC thời gian qua, đồng thời đề nghị địa phương cần xác định cụ thể, làm rõ trách nhiệm của cá nhân thực hiện nhiệm vụ để kịp thời chấn chỉnh các hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra. 

Địa phương cần niêm yết, trình bày TTHC đúng quy định và kịp thời; tiếp nhận đúng, đủ thành phần hồ sơ. Ngoài ra, việc ứng dụng phần mềm văn bản và điều hành còn hạn chế; cần thường xuyên cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, công chức. Đặc biệt, cần tập trung chỉ đạo thực hiện dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến, nên tăng cường tuyên truyền để cá nhân, tổ chức biết và thực hiện. 

Trước đó, đoàn kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC tại UBND thị trấn Thủ Thừa và Trung tâm Hành chính công huyện./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết