Tiếng Việt | English

19/10/2017 - 00:35

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Hưng: Phát huy hơn nữa chức năng kiểm tra, giám sát

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần ngăn ngừa và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đối với tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV); 9 tháng năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (UBKTHU) tập trung tham mưu cấp ủy thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, theo Điều 30 Điều lệ Đảng đạt kết quả khả quan.

Kiểm tra, giám sát nhiều nội dung quan trọng

Ngay từ đầu năm, UBKTHU tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017. Đồng thời, tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác kiểm tra, giám sát đề ra, cụ thể: Thành lập 2 đoàn kiểm tra, kiểm tra đối với 7 TCĐ cấp dưới và 7 ĐV là người đứng đầu các TCĐ được kiểm tra với các nội dung: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/HU, ngày 09/4/2007 của Huyện ủy (khóa VIII) về “Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng ĐV”, việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/HU, ngày 20/4/2007 của Huyện ủy (khóa VIII) về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp...” gắn với kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, thành lập 1 đoàn giám sát trực tiếp đối với 3 tổ TCĐ cấp dưới và 3 ĐV là người đứng đầu các TCĐ với nội dung: Việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/HU, ngày 22/12/2008 của Huyện ủy (khóa VIII) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Ngoài ra, UBKTHU chủ động tham mưu BTVHU thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/HU, ngày 19/9/2013 của Huyện ủy (khóa IX) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đối với 3 TCĐ trực thuộc Huyện ủy; việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đối với 4 TCĐ và 4 cá nhân là người đứng đầu các TCĐ,...

Góp phần chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót

Qua công tác kiểm tra, giám sát, BTVHU nhận định, đánh giá đúng tình hình về các nội dung được kiểm tra, giám sát đối với các TCĐ và ĐV, từ đó, kịp thời động viên các TCĐ và ĐV phát huy những ưu điểm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với các TCĐ và người đứng đầu các cấp ủy. Đồng thời, BTVHU có những giải pháp hỗ trợ, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở cũng như nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót đối với các TCĐ và ĐV để trong thời gian tới thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn.

Từ những kết quả trên cho thấy, thời gian qua, cấp ủy Đảng và UBKT từ huyện đến cơ sở có sự chủ động, quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát; qua đó, góp phần ngăn chặn, hạn chế những sai phạm của TCĐ và ĐV, làm giảm tỷ lệ ĐV vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Bên cạnh kết quả, vẫn còn những hạn chế: Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cơ sở còn chậm so với chương trình, kế hoạch; phương pháp nắm thông tin
còn hạn chế để tiến hành kiểm tra TCĐ và ĐV khi có dấu hiệu vi phạm; một vài cấp ủy cơ sở còn nhầm lẫn giữa nhiệm vụ của UBKT và nhiệm vụ của cấp ủy giao; vai trò tham mưu của một vài UBKT cơ sở còn hạn chế; chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát còn thấp;...

Phát huy hơn nữa chức năng kiểm tra, giám sát

3 tháng cuối năm 2017, UBKTHU tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy tiến hành kiểm tra, giám sát đột xuất các TCĐ cấp dưới và ĐV theo Điều 30 Điều lệ Đảng; tham mưu thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBKT Tỉnh ủy thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 16/9/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc khắc phục, sửa chữa vi phạm của ĐV sau khi bị kỷ luật; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 “Quy định về công tác kiểm tra của TCĐ đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, ĐV”. Giám sát cấp ủy cơ sở và ĐV là người đứng đầu cấp ủy thực hiện Công văn số 183- CV/TU, ngày 17/02/2016 của Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh tình trạng uống rượu, bia và tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, ĐV, công chức, viên chức,... Tham mưu cấp ủy tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2017 và triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018.

Bên cạnh đó, UBKTHU tiếp tục tham mưu BTVHU quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, phát huy hơn nữa chức năng kiểm tra, giám sát của mình cùng với cơ sở lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng các TCĐ và đội ngũ ĐV ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Lê Văn Mỹ

(Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy)

Chia sẻ bài viết