Tiếng Việt | English

09/07/2019 - 17:35

Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Tân An triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Tân An, tỉnh Long An sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Tân An triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

6 tháng đầu năm 2019, UBKT Thành uỷ và UBKT Đảng uỷ cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động triển khai các nhiệm vụ điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp uỷ giao, tham mưu cấp uỷ xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ.

Bên cạnh đó, UBKT Thành uỷ phân công thành viên tham gia giám sát tại các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, phát động thi đua cho UBKT Đảng uỷ cơ sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chương trình, kế hạch đề ra. Công tác giám sát được các cấp uỷ quan tâm thực hiện, nhất là giám sát vai trò của cấp uỷ trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh uỷ và kế hoạch số 47-KH/TU của Thành uỷ Tân An.

Trong 6 tháng đầu năm, số lượng đảng viên vi phạm, bị thi hành kỷ luật là 2 đảng viên, tương đương so với cùng kỳ năm 2018. Việc thi hành kỷ luật tiến hành đúng nguyên tắc, thủ tục. Số lượng đơn tố cáo gởi về UBKT Thành uỷ và cơ sở có giảm so với cùng kỳ năm 2018 (5/17 đơn).

6 tháng cuối năm 2019, UBKT Thành uỷ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện hoàn tất các chuyên đề theo chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2019. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên theo chương trình công tác năm 2019, kịp thời hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên./.

Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Tân An

Chia sẻ bài viết