Tiếng Việt | English

25/04/2022 - 10:09

Vận dụng tư tưởng V.I.Lênin vào công tác xây dựng Đảng

Lúc sinh thời, V.I.Lênin đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, là một trong những tư tưởng của Người vẫn còn nguyên giá trị thời đại đến ngày nay. Trước Cách mạng Tháng Mười, V.I.Lênin nói: “Hãy cho chúng tôi một tổ chức những người cách mạng, chúng tôi sẽ đảo lộn nước Nga”(1). Năm 1917, Người lại nói: “Chúng ta đã giành được nước Nga từ tay bọn bóc lột đưa về cho nhân dân lao động. Bây giờ cần phải có một chính đảng vững mạnh để quản lý nước Nga”.

Sau Cách mạng Tháng Mười, V.I.Lênin đã dốc sức tiến hành công tác xây dựng Đảng. Mùa Xuân năm 1918, trong Cương lĩnh “Về những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết” trình bày trước Đại hội Đảng Cộng sản Nga lần thứ VII, Người đã nêu rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự phát huy tính chủ động sáng tạo của nhân dân Nga trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Theo V.I.Lênin, có 3 kẻ thù chính mà người cộng sản của Đảng cầm quyền phải kiên quyết đấu tranh là “tính kiêu ngạo cộng sản chủ nghĩa; nạn mù chữ, sự ngu dốt, cản trở việc giáo dục chính trị và nạn hối lộ, tham nhũng”. Những tệ nạn này dẫn đến mọi biện pháp chỉ lơ lửng trên không trung, hoàn toàn không mang lại kết quả.

V.I.Lênin phân tích sự nguy hại của chủ nghĩa cơ hội nấp dưới danh nghĩa Đảng, chủ nghĩa xã hội để chống phá Đảng. Nhiều kẻ cơ hội đã tìm mọi cách chui vào các cơ quan đảng, bộ máy nhà nước để mưu cầu lợi ích cá nhân. Họ không tận tụy, không trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng mà còn cản trở cuộc đấu tranh ấy.

Xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ then chốt, gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nhiệm vụ sống còn để duy trì giữ vững chế độ chính trị. Suy ngẫm nghiêm túc về những nội dung của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay, chúng ta càng thấy rõ hơn giá trị bền vững trong tư tưởng và quan điểm của V.I.Lênin về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Trong bài Bàn về cải tổ Đảng, V.I.Lênin cho rằng, nếu Đảng không khác gì quần chúng thì Đảng sẽ hòa tan trong quần chúng, tự hạ mình xuống thành cái đuôi của quần chúng. Người nhận định, điều tuyệt đối không thể tránh được là sau khi cách mạng thắng lợi, những phần tử nguy hại tìm mọi cách chui vào đảng cầm quyền, “bất cứ cuộc cách mạng nào cũng không tránh khỏi điều đó và sẽ không tránh khỏi được”. Tất cả vấn đề là ở chỗ, đảng cầm quyền phải biết làm cho hàng ngũ của mình trong sạch bằng cách đuổi bọn thoái hóa biến chất, cơ hội, thù địch ra khỏi Đảng.

Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin vào công tác xây dựng Đảng, Đảng ta đặc biệt coi trọng việc đổi mới và chỉnh đốn Đảng, theo đó, trước hết và trên hết là thực hiện nhiệm vụ “then chốt” xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức nhằm xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh và góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta khẳng định, đây là việc làm thường xuyên để bảo đảm giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng. Điều này được Hồ Chí Minh lúc sinh thời nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người đã căn dặn: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”(2). Chúng ta có quyền khẳng định, từ ngày thành lập đến nay, đa số đảng viên ưu tú, kiên trung, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, góp sức mình vào sự nghiệp chung của Đảng lãnh đạo cách mạng.

Tuy nhiên, Đảng cũng nhìn nhận trong điều kiện đảng cầm quyền, nhiều đảng viên có chức, có quyền, có điều kiện nắm giữ tài sản, tiền bạc, cán bộ,... đã lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, sa vào chủ nghĩa cá nhân, bè phái, lợi ích nhóm, vun vén để “vinh thân, phì gia”. Nguy hiểm nhất là “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thẳng thắn chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là những nguy cơ hiện hữu nếu không được ngăn chặn, đẩy lùi sẽ làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, gây tổn hại nghiêm trọng đến công tác xây dựng Đảng, đe dọa sự tồn vong của Đảng, chế độ, sự ổn định và phát triển của đất nước.

Chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên trong xây dựng Đảng, đặc biệt trước những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới của đất nước. Tiếp tục củng cố xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với tinh thần tích cực, kiên quyết, mạnh mẽ hơn, làm cho Đảng ta ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, thật sự trong sạch, vững mạnh nhằm tạo bước chuyển biến mới trên các mặt là vấn đề hệ trọng sống còn của Ðảng, của chế độ, chính là cách làm thiết thực, sáng tạo và trung thành với học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc, đã và đang soi đường cho sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân” (3).

Thực hiện những lời dạy quý báu của V.I.Lênin, của Bác Hồ về công tác xây dựng Đảng - đây là nhiệm vụ bức thiết của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân hiện nay, nhằm triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện quyết liệt cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

 Ths Nguyễn Thanh Hoàng

Chia sẻ bài viết