Tiếng Việt | English

27/06/2022 - 13:44

Văn học - nghệ thuật đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam

Văn học - nghệ thuật (VHNT) là một bộ phận quan trọng của văn hóa, tác động trực tiếp đến quan điểm, nhận thức, tư tưởng, tình cảm của nhân dân. Song, các thế lực thù địch, cơ hội thường lợi dụng VHNT để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, cần phải nhận diện những biểu hiện sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực VHNT để có biện pháp đấu tranh, phản bác, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Văn học - nghệ thuật góp phần xây dựng con người Việt Nam (Trong ảnh: Vở cải lương Cuộc đời của mẹ góp phần giáo dục cho thế hệ hôm nay về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc) (Ảnh: THANH NGA)

Văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực và mục tiêu của sự phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam theo con đường Xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định, mục tiêu phải xây dựng, phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. VHNT có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hướng con người đến “chân, thiện, mỹ” để đạt giá trị cốt lõi của dân tộc, mà lực lượng nòng cốt dẫn dắt chính là đội ngũ văn nghệ sĩ (VNS),...

Tuy nhiên, một số VNS do nhận thức sai lầm và sự cố chấp, bất mãn với chế độ, đã lợi dụng tự do báo chí, ngôn luận để xuyên tạc, phủ nhận quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin về văn hóa - văn nghệ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; tuyên truyền lối sống thực dụng, ham thích hưởng thụ, chú trọng vật chất vào sinh viên, thanh niên thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; quảng bá những tác phẩm chống chế độ, xuyên tạc nhằm hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một số lãnh tụ cách mạng tiền bối, hoặc có những nhà văn, trí thức đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa” thành những kẻ có quan điểm chống phá Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đang tìm mọi cách để móc nối, lôi kéo một bộ phận trí thức, VNS hình thành các hội, nhóm. Một số VNS thiết lập những trang mạng cá nhân, các blog, tài khoản Zalo, Facebook trên mạng xã hội để bình luận những vấn đề thời sự, chính trị của đất nước bằng ngôn ngữ của văn chương, nghệ thuật với cái nhìn một chiều, cực đoan. Họ còn sáng tác văn thơ có tư tưởng phản động, phản văn hóa, trái thuần phong, mỹ tục; biên soạn, sản xuất, phát hành một số sách, phim có tư tưởng lệch lạc, nội dung bịa đặt, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước và đưa lên các trang mạng.

Thâm độc hơn, các đối tượng phản động hướng lái dư luận vào các sai phạm của một số cán bộ, lãnh đạo cấp cao và lợi dụng những sự cố về môi trường, dịch bệnh như Covid-19,... thời gian gần đây để kích động dư luận. Chúng lợi dụng việc xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là sau việc Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y và 12 quân nhân có vi phạm; Trung ương xử lý vi phạm đối với Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á..., các phần tử xấu đã thổi phồng, “vơ đũa cả nắm”, tung luận điệu rằng “tham nhũng hoành hành”. Đây là kiểu quy chụp, chúng đưa những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc nhằm lái dư luận sang chiều hướng tiêu cực, hòng làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tự bịa đặt, suy diễn, kích động làm “nóng” tình hình. Các thông tin do các thế lực thù địch nhào nặn rất tinh vi, trộn lẫn tốt - xấu, trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đoạn: “...Phát triển các lĩnh vực văn hóa chưa đồng bộ, còn phiến diện, nặng về hình thức, chưa đi vào chiều sâu, thực chất. Thiếu những tác phẩm văn hóa, VHNT lớn, tầm cỡ, phản ảnh được tầm vóc của sự nghiệp đổi mới, có tác dụng tích cực đối với việc xây dựng đất nước, xây dựng con người. Môi trường văn hóa vẫn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực” và “nhiều khi bắt chước nước ngoài một cách nhố nhăng, phản cảm, không có chọn lọc...”.

Đảng cũng nhận định: “Vẫn còn một bộ phận trí thức, VNS chưa ý thức rõ bổn phận của mình đối với đất nước, chưa tâm huyết, chưa đầu tư nhiều thời gian cho học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ. Cá biệt, có một số trí thức, VNS chưa mạnh dạn, thẳng thắn bày tỏ chính kiến, thậm chí né tránh hoặc lợi dụng danh nghĩa để đưa ra các ý kiến, quan điểm sai trái. Một số VNS dễ dàng “chiều” theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận công chúng, tìm cách quảng bá những tác phẩm chống đối chế độ, xuyên tạc nhằm hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một số lãnh tụ tiền bối,...”.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam ngày 12/12/2021, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính nêu rõ: “Gần đây, chưa có những tác phẩm VHNT xứng tầm với sự cố gắng của nhân dân ta, sự vươn lên mạnh mẽ của đất nước ta trên trường quốc tế. Đơn cử, trong thời gian vừa qua, khi cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19, song chưa có những tác phẩm VHNT khắc họa được sự khốc liệt của dịch bệnh cũng như sự kiên cường, hy sinh, đoàn kết, đồng lòng của cả dân tộc, góp phần cổ vũ, tạo cảm hứng, khơi dậy sức mạnh nội sinh to lớn để chiến thắng dịch bệnh,...”.

Theo thống kê của Bộ Công an, hiện nay, ở nước ngoài có hơn 50 đài phát thanh và truyền hình có chương trình Việt ngữ; 429 báo, tạp chí; trên 40 nhà xuất bản tập trung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta. Hàng năm, có hơn 3.000 tài liệu chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng được đưa vào Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau(*). Yêu cầu đặt ra là giới báo chí truyền thông, VNS phải tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch, chống phá của chúng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để nâng cao vai trò của VNS trong đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực VHNT, đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: 

Một là, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực VHNT, bảo đảm hoạt động VHNT đi đúng định hướng của Đảng.

Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng ở liên hiệp các hội VHNT trong lãnh, chỉ đạo hoạt động của các hội viên. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch, liên hiệp hội VHNT tăng cường quản lý hoạt động sáng tác, biểu diễn, xuất bản và kiểm tra, giám sát hoạt động của các VNS trên mạng xã hội.

Hai là, VNS nêu cao tinh thần trách nhiệm và nhận thức rõ về vị trí, vai trò trong lĩnh vực VHNT, xứng đáng là những bông hoa đẹp thời hội nhập 4.0.

Mỗi VNS tích cực sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh chân thật, sinh động đời sống xã hội, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước, với tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ. Đồng thời, sáng suốt nhận diện và chủ động đấu tranh phản bác những biểu hiện sai trái, lệch lạc, luận điệu xuyên tạc, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; không mất cảnh giác để bị kích động, bị lôi kéo vào hoạt động xâm phạm chế độ, quốc gia thông qua lợi dụng hoạt động VHNT.

Ba là, khuyến khích, động viên, tôn vinh VNS, các tầng lớp nhân dân sáng tác các tác phẩm có giá trị cao, tích cực tham gia sáng tạo, hoạt động VHNT; tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ VNS hoạt động, cổ vũ khát vọng phát triển đất nước Việt Nam cường thịnh, giàu mạnh, văn minh.

Bốn là, đầu tư các phương tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại nhằm phát hiện và xử lý những thông tin xấu, độc; kỹ thuật phân tích điều tra, ngăn chặn, rà quét, bóc gỡ, khóa tài khoản, chống phát tán thông tin sai trái của các thế lực thù địch trong lĩnh vực VHNT trên không gian mạng./.

Nguyễn Thanh Hoàng

(*) Vũ Thành Nam, Cảnh giác với thủ đoạn móc nối, lôi kéo văn nghệ sĩ của các thế lực thù địch nhằm chống Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, Tạp chí Khoa học An ninh, tháng 8/2020.

Chia sẻ bài viết