Tiếng Việt | English

14/10/2015 - 11:05

Về công tác xây dựng Đảng

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ở mục XV-“Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”, trên quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, đã chỉ rõ những mặt làm tốt, có hiệu quả cao, đồng thời cũng mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong 5 năm qua và có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm, qua đó mang tính thuyết phục cao, tôi hoàn toàn nhất trí những nội dung mà dự thảo đã nêu. Tôi xin có một vài ý kiến bổ sung thêm:

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị có ghi “Việc triển khai thực hiện nội dung các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng về rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên chưa thực sự tích cực, đồng bộ, thường xuyên, một số nơi thực hiện chưa nghiêm túc”. Tôi rất nhất trí với đánh giá này và đề nghị trong Dự thảo Báo cáo chính trị cũng nên nhắc lại chủ đề của một số chỉ thị, chủ trương, quy định,... có liên quan đến những nội dung trên. Cụ thể như Quy định số 76/QĐ-TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị “Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” và Hướng dẫn số 23/HD-TCTW ngày 14-10-2003 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Quy định 76/QĐ-TW của Bộ Chính trị đã được thực hiện như thế nào? Nhất là việc nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên đang công tác với nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú giữ mối liên thông ra sao? Theo tôi, nếu trong 15 năm qua, chúng ta làm tốt Quy định này và các chỉ thị khác của Đảng, sẽ góp phần không nhỏ trong việc xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Tiếp theo là ở nội dung “Mô hình tổ chức Đảng ở một số lĩnh vực chưa thật hợp lý...”, tôi đề nghị trong Dự thảo Báo cáo chính trị nên có ghi thêm phần nhận xét, đánh giá về “Mô hình tổ chức Đảng bộ bộ phận ở khu phố, ấp trực thuộc Đảng bộ cơ sở ở một số phường, xã, thị trấn trong phạm vi cả nước thời gian qua hoạt động như thế nào? Và phương hướng tới của mô hình này trong nhiệm kỳ 2016-2020 ra sao?

Võ Thanh Nghị

Chia sẻ bài viết