Tiếng Việt | English

26/08/2021 - 19:06

Xây dựng đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Sáng 26/8 tại Hà Nội, diễn ra Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” trình Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII).


Bà Trương Thị Mai họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khoá XIII)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì phiên họp.

Bà Trương Thị Mai cho biết, Hội nghị Trung ương 5 (khoá X) đã ban hành các nghị quyết chuyên đề. Qua gần 15 năm triển khai thực hiện đến nay có nhiều vấn đề mới nảy sinh, do vậy báo cáo tổng kết phải có cái nhìn đổi mới dựa trên các nội dung về phương thức lãnh đạo của Đảng được ghi trong Cương lĩnh và kết hợp với các văn bản mới ban hành của Đảng, đặc biệt bám sát văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với Cơ quan thường trực cân nhắc, chọn lọc lại các chuyên đề. Theo đó, các chuyên đề cần tổng hợp các vấn đề lớn, sâu sắc, tránh sự trùng lặp, đồng thời sẽ yêu cầu một số cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện báo cáo chuyên đề. Đề án phải được hoàn thành trong tháng 9/2022.

Lưu ý thời gian còn đúng 1 năm để triển khai thực hiện, tuy nhiên phạm vi của vấn đề lại rất rộng, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cần phải tiếp tục nghiên cứu để tham gia đóng góp ý kiến xây dựng báo cáo và các chuyên đề gắn với chức trách, nhiệm vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng mà các thành viên đang công tác./.

Lại Hoa/VOV.VN

Chia sẻ bài viết