Tiếng Việt | English

22/03/2024 - 10:31

Bầu bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh  

Sáng 22/3, Ban Chấp Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ. Dự hội nghị có Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Vịnh; Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy – Phạm Văn Cư.

Bỏ phiếu bầu bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Quy định số 872-QĐ/TU, ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử" và căn cứ Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 biểu quyết và thông qua là 25 ủy viên. Do thực hiện công tác điều động, bố trí cán bộ của tỉnh, hiện nay, nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 còn khuyết 3 ủy viên.

Nhằm tiếp tục thực hiện kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm về số lượng và cơ cấu theo Đề án Đại hội đã biểu quyết thông qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giới thiệu nhân sự và thực hiện các bước bầu bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 2 ủy viên (còn khuyết 1 ủy viên): Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Đào Hòa Hưng và Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Võ Thúy An. Về tiêu chuẩn, cả 2 đồng chí đều bảo đảm theo quy định, là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết