Tiếng Việt | English

26/05/2023 - 12:23

Long An quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 26/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ chủ chốt các cấp. Hội nghị được triển khai trực tuyến đến các điểm cầu cơ sở cấp huyện và các sở, ngành cấp tỉnh.

Phó vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương – Trịnh Thăng Quyết trình bày tại hội nghị

Phó vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương – Trịnh Thăng Quyết giới thiệu những điểm cơ bản về cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức Đảng, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này.

Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Nội dung sách gồm 623 trang, hơn 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần.

Phần thứ nhất là “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”.

Phần thứ hai có tên “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”.

Phần thứ ba là “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Cũng theo ông Trịnh Thăng Quyết, cuốn sách thể hiện quan điểm xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Nội dung những chỉ đạo này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư.

Cuốn sách cũng thể hiện tầm nhìn, những trăn trở, suy nghĩ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các biện pháp, giải pháp khoa học, bài bản, chắc chắn nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đã đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, trong đó, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy

Qua cuốn sách, cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận “gốc” tham nhũng, tiêu cực,...

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán đã thông tin hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung của cuốn sách. Qua đó, yêu cầu triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới từng chi bộ, tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân.

Mặt khác, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tìm hiểu về nội dung cuốn sách bằng nhiều hình thức khác nhau như qua hệ thống thông tin truyền thông, báo chí, mạng xã hội, sinh hoạt, hội họp, tọa đàm,... để tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được thông tin về Hội nghị kết quả giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được thông báo một số kết quả của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

Hội nghị lần thứ 7 (giữa nhiệm kỳ) Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 15 - 17/5, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác; công tác cán bộ.

Hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện

Hội nghị đã phân tích, làm rõ, nêu bật những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực KT - XH; quốc phòng - an ninh, đối ngoại; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Những kết quả và thành tựu đạt được thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo vững vàng, sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là sản phẩm kết tinh sự sáng tạo của cả quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Qua hội nghị giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm và thống nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai nửa nhiệm kỳ còn lại Đại hội XIII của Đảng./.

Lê Đức - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết