Tiếng Việt | English

09/07/2015 - 15:41

Cần Đước: Hiệu quả từ học tập và làm theo gương Bác


Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, việc học tập và làm theo gương Bác trở thành sinh hoạt chính trị rộng lớn, tác động mạnh mẽ đến toàn Đảng, toàn dân. Sau học tập, quán triệt các chủ đề hàng năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo sát với tình hình địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đăng ký kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện cụ thể gắn với thực hiện đạo đức nghề nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 1973-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt các Đảng bộ, chi bộ đã triển khai quán triệt nội dung các chuyên đề năm 2014, 2015 gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Đây là yếu tố quan trọng làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ giá trị tư tưởng của Bác về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Việc chuyển từ học tập sang làm theo gương Bác ở Cần Đước ngày càng sinh động, i hiệu quả thiết thực. Tinh thần đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, kỷ luật công vụ của cán bộ, đảng viên được nâng lên; vai trò gương mẫu, ý thức phục vụ nhân dân đã tác động tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Từ đó hạn chế tối đa số cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống. Qua bình xét, phân loại hằng năm, có trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ  Cần Đước được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh 4 năm liền; đặc biệt, tổ chức thành công Đại hội Đảng cơ sở và chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phương thức lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới theo hướng gần dân, phục vụ nhân dân, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI. Chú trọng cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, tài chính, ngân sách, an ninh, trật tự.

Tập trung lãnh đạo các chương trình đột phá, đầu tư các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ; giải quyết việc làm, nâng cao mức sống người dân, góp phần thực hiện thắng lợi  các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, xây dựng thành công huyện văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chương trình Về nguồn, Đền ơn đáp nghĩa, Ngày vì người nghèo,… Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, gương điển hình trong làm theo tấm gương đạo đức của Bác được các địa phương thực hiện mang lại hiệu quả như: Tiết kiệm chi tiêu trong sinh hoạt, mỗi hội viên làm một việc tốt, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, cơ sở tôn giáo nuôi trẻ khuyết tật, người bệnh hiểm nghèo; nhất là mô hình người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn gắn với lộ trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện văn hóa,… Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác được tuyên dương hằng năm./.

Nguyễn Việt Cường - Bí thư Huyện ủy Cần Đước

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích