Tiếng Việt | English

03/09/2020 - 18:41

Châu Thành: Cần khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính

Ngày 03/9, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An về công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức làm phó đoàn có cuộc làm việc với huyện Châu Thành.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức đề nghị huyện cần quyết liệt khắc phục các hạn chế, tồn tại được chỉ ra

Theo kế hoạch CCHC năm 2020, huyện thực hiện 6 nội dung và 25 nhiệm vụ cụ thể, hoàn thành 20/25 nhiệm vụ, đạt 80% kế hoạch; các nhiệm vụ còn lại tiếp tục được thực hiện.

Trung tâm hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận trả kết quả TTHC xã, thị trấn tiếp nhận 23.915 hồ sơ, đã giải quyết 22.457 hồ sơ, đang giải quyết 1.458 hồ sơ.

Sử dụng thư điện tử toàn huyện đạt trên 95%; văn bản trao đổi văn bản điện tử cấp huyện đạt 99,34%, văn bản ký số cấp huyện đạt 99,95%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trước đó, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại xã Thuận Mỹ

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có lúc, có nơi chưa sâu sát, còn tỷ lệ hồ sơ trễ; tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích còn thấp; giải quyết công việc cho tổ chức, công dân ở một số cơ quan, đơn vị chưa tuân thủ đầy đủ quy trình; việc chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra còn chậm, chưa triệt để.

Việc phối hợp trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông giữa các cấp có lúc chưa chặt chẽ, nhất là trên lĩnh vực đất đai liên thông cấp tỉnh dẫn đến tình trạng trễ hẹn; còn một số UBND cấp xã niêm yết Bộ TTHC chưa bảo đảm theo yêu cầu, cập nhật không kịp thời; cơ sở vật chất Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp xã tuy có cố gắng đầu tư nhưng nhìn chung nhiều nơi còn chật hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức lưu ý huyện theo dõi thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO tại cấp xã, kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO huyện; chú ý bãi bỏ các văn bản ban hành không đúng quy định; tập trung khắc phục tình trạng trễ hẹn hồ sơ; chú trọng thực hiện dịch vụ bưu chính công ích.

Huyện cũng cần lưu ý tiếp nhận đúng thành phần hồ sơ, tránh nhận thừa hoặc thiếu thành phần theo quy định; chú trọng tập huấn cán bộ tiếp nhận hồ sơ; rà soát, thường xuyên cập nhật để công bố kịp thời bộ TTHC,…Đặc biệt, huyện cần quyết liệt khắc phục các hạn chế, tồn tại được chỉ ra từ năm 2019 nhằm cải thiện công tác CCHC của địa phương và đóng góp vào thành tích chung của tỉnh.

Trước đó, đoàn kiểm tra thực tế công tác CCHC, kiểm soát TTHC tại UBND xã Thuận Mỹ./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết