Tiếng Việt | English

16/11/2017 - 02:30

Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần giúp Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì thế, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An luôn quan tâm thực hiện tốt công tác này.

Kiểm tra, giám sát góp phần giúp Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối kiểm tra 5 tổ chức cơ sở Đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Về công tác giám sát, tiến hành giám sát 4 tổ chức cơ sở Đảng về vai trò lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện của cấp ủy cơ sở trong việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy khối kiểm tra 10 tổ chức Đảng trong việc thực hiện công tác KTGS, 5 tổ chức Đảng về công tác thu - chi đảng phí, tiến hành giám sát chuyên đề 5 tổ chức Đảng về xây dựng, lãnh đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020,...

Quá trình tổ chức thực hiện chương trình công tác KTGS cấp ủy, UBKT các cấp bám sát chương trình. Chất lượng các cuộc KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp được nâng lên; bảo đảm các quy trình, nguyên tắc, thủ tục; xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp.

Thời gian tới, công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ khối nói chung, của UBKT các cấp nói riêng cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp:

- Tập trung hoàn thành Chương trình công tác KTGS năm 2017 của cấp ủy và UBKT các cấp trong năm; tích cực tham mưu cấp ủy và hoàn thành nhiệm vụ khi cấp ủy giao.

- Tăng cường công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng và đảng viên; chú trọng công tác nắm bắt thông tin tình hình, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực liên quan đến việc thực hiện quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt, thực hiện các nguyên tắc của Đảng, những quy định đảng viên không được làm, công tác cán bộ,...

- Chú trọng KTGS việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành (16/10/1948 - 16/10/2018).

- Tham mưu Đảng ủy khối chuẩn bị tổng kết công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng năm 2017; xây dựng Chương trình công tác KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp năm 2018./.

ỦY BAN KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP 

Chia sẻ bài viết