Tiếng Việt | English

06/02/2023 - 10:49

Đấu tranh với những suy diễn, xuyên tạc Quy định số 37-QĐ/TW

Để chống phá Đảng, Nhà nước và dân tộc Việt Nam, phần tử cơ hội chính trị, phản động thường xuyên lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, suy diễn nhiều nội dung hòng làm dao động ý chí của cán bộ, đảng viên (CBĐV), làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian gần đây, bọn chúng lại suy diễn, xuyên tạc những nội dung Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định “Về những điều ĐV không được làm” (QĐ 37).

Ngày 25/10/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành QĐ 37 quy định “Về những điều ĐV không được làm” thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011. Mục đích của QĐ 37 là để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của ĐV, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hạn chế đến mức thấp nhất những sai phạm hoặc sự bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, ngăn chặn những việc làm có ý thức và vô ý thức làm phương hại đến uy tín, thanh danh của Đảng.

QĐ 37 vẫn giữ nguyên 19 điều nhưng có những điểm mới, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Những quy định mới được bổ sung, sửa đổi đều bám sát Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó không phải là những quy định “duy lý”, “máy móc” hoặc mang tính hình thức, khó có thể thực hiện. Đó là kết tinh của quá trình vận động và phát triển, sự kế thừa những thành tựu xây dựng Đảng qua từng giai đoạn. Đó là những quy định mang tính khách quan, khoa học.

Ảnh minh họa internet

Lợi dụng việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành QĐ 37, trên nhiều trang mạng của cá nhân, tổ chức thù địch, phản động xuyên tạc rằng, việc ban hành quy định mới chứng tỏ sự mục nát, là “vá những lỗ thủng quá nhiều của chế độ”. Trên Đài RFA, VOA, BBC,... đăng tải nhiều bài xuyên tạc QĐ 37. Họ tự cho mình vai trò “phán xét”, viện dẫn ý kiến của đối tượng chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đơn cử như đối tượng Nguyễn Vũ Bình (từng có thời gian cộng tác tại một tạp chí ở Việt Nam) suy diễn trên RFA rằng: “Chắc chắn là không thể kiểm soát được, những quy định cấm ĐV người ta đưa ra chỉ là những chiêu bài chứ nó không hiệu quả trong thực tế”. Hay đối tượng Nguyễn Huy Vũ cũng “tát nước theo mưa” xuyên tạc: “Mục đích duy nhất hiện nay chỉ vì lợi ích vật chất và địa vị, đã qua rồi cái thời người ta tham gia vào Đảng Cộng sản chỉ vì những lý tưởng thơ ngây”. Một số đối tượng lại suy diễn rằng, việc ra QĐ 37 thay thế là bộc lộ sự thiếu sót, hạn chế, lạc hậu của Quy định số 47-QĐ/TW, thể hiện sự “bất lực” trong quản lý ĐV.

Thực chất, đây là những luận điệu hòng hạ thấp mục tiêu, vai trò, ý nghĩa của quy định mới về những điều ĐV không được làm, tạo diễn biến tư tưởng trong đội ngũ CBĐV và quần chúng nhân dân; làm giảm niềm tin đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phủ nhận thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, chúng lôi kéo các tổ chức phi lợi nhuận ở nước ngoài tài trợ cho chúng dưới chiêu bài “nhân quyền”, “dân chủ”, “đa nguyên đa đảng”,...

Trong một xã hội văn minh, hầu như ngành nào cũng có quy ước, quy định về đạo đức nghề nghiệp. ĐV, nhất là những người đứng đầu, người giữ chức vụ càng cao thì càng phải nghiêm khắc với chính bản thân mình. Những quy định xuất phát từ thực tế cuộc sống chính là điều nhắc nhở mỗi CBĐV trước khi làm bất cứ việc gì, nhất là khi việc đó liên quan đến lợi ích của bản thân, gia đình. Quy định về kỷ luật Đảng là công tác hệ trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây là công việc thường xuyên, liên tục và mang tính kế thừa. Việc bổ sung một số quy định mới để bảo đảm đáp ứng nhu cầu thực tiễn, tính khách quan, khoa học. Từ đó, tổ chức Đảng, ĐV có cơ sở, căn cứ để rèn luyện, tu dưỡng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phẩm chất và năng lực của CB cách mạng. Người cho rằng, đối với CB cách mạng, hai mặt đức và tài, phẩm chất và năng lực, không thể thiếu mặt nào, cũng không thể coi nhẹ mặt nào. Do đó, từ rất sớm, Người đã dày công vun đắp để đào tạo cho Đảng, cho đất nước một đội ngũ CB vừa có đức, vừa có tài, vừa hồng lại vừa chuyên. Người khẳng định: “Cũng như sông thì có nguồn, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Đã 93 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chấp hành kỷ cương, kỷ luật. Thực hiện tốt kỷ luật Đảng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành trọng trách của mình. Việc Đảng ta sửa đổi, bổ sung Quy định về những điều ĐV không được làm không chỉ thể hiện sự quyết tâm của Đảng mà còn tạo niềm tin cho CBĐV và nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Giữ nghiêm kỷ cương phép nước để cảnh tỉnh, cảnh báo, giáo dục, răn đe người khác tránh xa vết xe đổ của đồng chí mình”./. 

Huyền Linh

Chia sẻ bài viết