Tiếng Việt | English

07/10/2022 - 09:26

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), thủ tục hành chính (TTHC) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) trong giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của ngành nên từ đầu năm, Sở TN&MT đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tổ chức triển khai, thực hiện. Mục tiêu chung là hướng đến sự hài lòng của người dân và DN, tạo điều thuận lợi trong giải quyết các TTHC liên quan lĩnh vực TN&MT.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng (ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân, huyện Cần Đước), những TTHC liên quan lĩnh vực đất đai được giải quyết nhanh hơn trước, giảm trễ hẹn so với trước đây. Đội ngũ cán bộ, nhân viên lắng nghe, hướng dẫn đầy đủ quy trình nên người dân cảm thấy hài lòng. Những hồ sơ trễ hẹn cũng được cán bộ xin lỗi, thông tin, giải thích rõ ràng.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp

Đại diện Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh (chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, huyện Cần Giuộc) - Huỳnh Văn Bảnh chia sẻ: DN được địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động. Các hồ sơ về thủ tục đầu tư, đất đai được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, giúp DN nâng cao hiệu quả trong thu hút đầu tư, tiết kiệm được thời gian, công sức cũng như chi phí. Bên cạnh đó, thông qua những buổi giao lưu trực tuyến với Sở TN&MT, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh,... góp phần hỗ trợ các thông tin quan trọng, hữu ích cho quá trình đầu tư, hoạt động của DN. Chúng tôi hài lòng về cách tiếp nhận, xử lý các vấn đề liên quan của sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Theo Giám đốc Sở TN&MT - Võ Minh Thành, Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác CCHC, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ TN&MT trong lĩnh vực ngành quản lý. Công tác CCHC của Sở được triển khai, thực hiện đồng bộ trên tất cả nội dung như quy trình xử lý, giải quyết văn bản đến; quy trình ký, ban hành văn bản đi; đơn giản hóa, chuẩn hóa thể thức văn bản của Sở; xử lý các hồ sơ TTHC đang tạm dừng để tiếp tục giải quyết;...

Công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng thực hiện bằng nhiều hình thức: Tổ chức các lớp tập huấn triển khai Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành của Luật Đất đai; gửi trực tiếp bằng bản sao lục đến các đơn vị trực thuộc. Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt công tác quản lý và đạt một số kết quả. TTHC minh bạch và đang được rà soát, góp phần giảm phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức, DN, tiết kiệm chi phí quản lý hành chính,...

Đội ngũ công chức, viên chức được tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng. Sở triển khai, thực hiện cơ chế quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định. Hiện nay, tất cả TTHC lĩnh vực TN&MT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Trong quá trình giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực TN&MT, Sở phối hợp tốt các cơ quan liên quan. Công tác CCHC từng bước góp phần thúc đẩy sự phát triển KT - XH của tỉnh.

Khắc phục tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả, công tác CCHC của Sở TN&MT vẫn còn tồn tại, khó khăn. Việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền còn trễ hạn; tiếp nhận TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp. Việc giải quyết, trả kết quả hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy chưa có sự phối hợp nhịp nhàng.

Thông qua các buổi giao lưu trực tuyến, Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin, giải đáp các thắc mắc của người dân, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý

Giám đốc Sở TN&MT - Võ Minh Thành thông tin: Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, một số giải pháp để tập trung thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch. Trong đó, Sở tập trung công tác thể chế, khẩn trương hoàn thành việc tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực đất đai, môi trường; tiếp tục tập trung quán triệt, chấn chỉnh, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ; khơi dậy khát vọng cống hiến của công chức, viên chức vì sự phát triển của ngành, phải có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức trong lề lối làm việc, lấy sự hài lòng người dân, DN làm mục tiêu phấn đấu; khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2021.

Bên cạnh đó, Sở tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, điều động, luân chuyển công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; kiện toàn bộ máy các đơn vị trực thuộc; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm cho công chức, viên chức, người lao động gắn với việc rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mặt khác, đơn vị tổ chức thực hiện chế độ công vụ, CCHC; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nội dung công việc nhằm khắc phục tốt việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn. Sở tập trung kiểm tra công vụ, CCHC tại các đơn vị trực thuộc Sở; thường xuyên rà soát, cập nhật TTHC lĩnh vực TN&MT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Đồng thời, Sở tăng cường phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân và DN sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện các TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết