Tiếng Việt | English

09/08/2022 - 10:20

Gần 300 học viên tham dự Tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2022  

“Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới” là chủ đề của Hội nghị tập huấn do Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức từ ngày 09 - 12/8, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng

Tham dự tập huấn có gần 300 học viên là lãnh đạo Ban Tuyên Giáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Văn học Nghệ thuật, giảng viên các trường đại học; những người làm công tác nghiên cứu, quản lý văn hóa - văn nghệ; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, nhà xuất bản.

Các học viên đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) và 2 tỉnh Nghệ An, Sơn La. Đoàn Long An có 6 học viên dự tập huấn.

Nội dung tập huấn gồm 7 chuyên đề: Vấn đề xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; Tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật - hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; Tình hình văn xuôi hiện nay; Từ Hội nghị văn hoá toàn quốc 2021 - Những vấn đề đặt ra cho hôm nay và nhiều năm tới; Âm nhạc Việt Nam trên không gian mạng; Nâng cao giá trị tư tưởng nghệ thuật, bảo đảm tự do trong sáng tạo văn học nghệ thuật.

Gần 300 học viên tham dự tập huấn

Việc tổ chức hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới; các quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật nói chung, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng trước yêu cầu mới.

Qua đó, giúp học viên nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước; vận dụng, phát huy hiệu quả vào công tác thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật có chất lượng; nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật.

Đồng thời, góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Kết thúc hội nghị tập huấn, Ban Tổ chức sẽ cấp Giấy chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết