Tiếng Việt | English

20/02/2024 - 20:43

Giữ vững cốt cách, tinh thần như tùng - như bách, tận tâm cống hiến vì sự phồn vinh của tỉnh

Đó là yêu cầu và sự kỳ vọng đầy chân tình của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được đối với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo tỉnh nhà tại cuộc họp mặt mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn do Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 20/02/2024.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh -  Nguyễn Văn Được phát biểu tại cuộc họp mặt

Phát biểu tại cuộc họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh -  Nguyễn Văn Được ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh cùng những cống hiến to lớn của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Đặc biệt trong đó, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá rất cao vai trò nòng cốt của các Hội, Liên hiệp Hội trong việc tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo tham công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận; nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đóng góp tích cực vào việc xây dựng, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Nhiều cán bộ khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo có năng lực, tuy đã nghỉ hưu nhưng còn sức khỏe đã tích cực tham gia hoạt động ở các hội, có nhiều công trình nghiên cứu, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán tham quan các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật trưng bày tại cuộc họp mặt

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng có những nhận định công tâm, khách quan về những hạn chế, bất cập của hoạt động báo chí, khoa học - công nghệ, văn hóa - văn nghệ tỉnh nhà. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, hoạt động tập hợp, đoàn kết và tạo điều kiện thuận lợi cho các trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo phát huy tiềm năng trí tuệ, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà có mặt chưa tốt. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội còn khó khăn, chỉ bước đầu thực hiện các đề án và quy hoạch ngành, địa phương, đề tài nghiên cứu khoa học, chưa phản biện sâu các đề án, dự án lớn của tỉnh. Điều kiện hoạt động của các hội, Liên hiệp Hội tuy đã có chuyển biến, song vẫn còn không ít khó khăn; chế độ, chính sách chưa phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc nên chưa tạo điều kiện làm việc, thu hút các chuyên gia đầu ngành và trí thức trẻ. Đối với văn học, báo chí thì nhìn chung vẫn chưa có nhiều bài viết, tác phẩm có chiều sâu mang tính định hướng thông tin, dư luận xã hội; chưa giải đáp kịp thời những vấn đề thiết thực đặt ra trong đời sống nhân dân và những thực tế trong việc thực hiện những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của địa phương; chưa mạnh dạn trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; thiếu các giải pháp quyết liệt để khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót.

Trong mọi thời đại, ở mọi quốc gia, đội ngũ trí thức, trong đó có văn nghệ sĩ, nhà báo, luôn luôn là một lực lượng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Trí thức vừa là một bộ phận của nguồn nhân lực, vừa là nguồn lực khoa học, kỹ thuật, văn hóa, trực tiếp tham gia vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục còn có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức mới đối với mọi quốc gia. Trước tình hình đó, đòi hỏi đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo cần nỗ lực phấn đấu, để có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa, có hiệu quả cao hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Bên cạnh đó, đối với tỉnh nhà, năm 2023 đi qua đặt nền móng quan trọng và đúc kết được những kinh nghiệm quý báu về tinh thần: Đoàn kết đồng lòng - Đổi mới tư duy - Tự lực tự cường - Tinh thần 7 dám - Quyết tâm quyết liệt - Khát vọng phát triển; đồng thời, mở ra kỳ vọng về sự phát triển mang tính bước ngoặt, đột phá cho năm 2024 - là năm “về đích sớm” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Để tiếp nối truyền thống “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”, đi đầu trong công cuộc đổi mới, mà nay là “điểm sáng” trong khôi phục, phát triển kinh tế mạnh mẽ thì yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển của năm 2024 là hết sức nặng nề.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được chụp ảnh cùng các nhà báo

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được chụp ảnh cùng các văn nghệ sĩ

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những thành quả trong năm 2023 chỉ là bước đầu, cần phải được phát huy cao hơn nữa, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ hơn, tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn. Trọng tâm là phải thực hiện nghiêm túc Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên - xem đây là dòng chủ đạo trong công tác tư tưởng và là kim chỉ nam hành động trong Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Phải luôn hết lòng vì Đảng, vì dân, không ngừng tôi luyện bản thân về sự tận tụy, lòng trung thành, sự đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên; phải nêu cao lòng tự hào, vinh dự và trách nhiệm đối với sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước, quê hương.

Vai trò, vị trí, tầm vóc của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo là rất quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với vận mệnh và tương lai của dân tộc. Khẳng định điều này, Bí thư Tỉnh ủy nhắc lời chỉ dạy của các bậc tiền nhân: “Phi trí bất hưng”, “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn”. Và ngay khi nước nhà giành độc lập, gặp vô vàn khó khăn, Bác Hồ đã đặc biệt quan tâm đến việc thu hút và trọng dụng nhân tài cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Người đã nói: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài. Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài có đức”. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, hiện nay, với dân số của cả nước hơn 100 triệu người và hơn 1,7 triệu người của tỉnh thì chắc chắn rằng, người có tài, có đức sẽ nhiều hơn rất nhiều.

Vì thế, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng đề nghị các trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo tiếp tục tận tâm, tận hiến vì sự phát triển của tỉnh nhà trong vận hội mới; giữ vững cốt cách, tinh thần như tùng, như bách; không ngừng phát huy tài năng, trí tuệ, tăng cường đoàn kết, hợp tác, chú trọng đào tạo, dìu dắt thế hệ kế cận để sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trọng trách được giao, vì một tỉnh Long An văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nghĩa tình.

Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, đội ngũ trí thức phải tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học; tham mưu, tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, cống hiến năng lực, trí tuệ cho sự phát triển của địa phương và đất nước. Đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo thêm nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, mang đậm tính nhân văn; góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng con người Long An có nhân cách và lối sống tốt đẹp, “Đoàn kết, tự lực, tự cường, sáng tạo, trách nhiệm và nghĩa tình”. Đội ngũ nhà báo phải luôn rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng cơ quan báo chí thực sự trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân và là kênh phản biện xã hội quan trọng, đóng góp cho công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp; tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo cần quan tâm, tích cực hơn nữa trong tham gia Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An”  do HĐND tỉnh đang triển khai.

Các cơ quan tham mưu chỉ đạo, quản lý về lĩnh vực khoa giáo, báo chí, văn hóa và các Hội phải quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phát huy khả năng sáng tạo, cống hiến tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng có liên quan đến việc xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo; cụ thể là lãnh đạo triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 04/01/2023 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo” và Chương trình hành động số 49-CTr/TU, ngày 02/02/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”, bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động khoa học, kỹ thuật, y tế, giáo dục, báo chí, văn hóa của tỉnh phát triển mạnh mẽ, đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chúc mừng năm mới trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo dự họp mặt

Bước sang năm mới, với khí thế mới và quyết tâm mới, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo luôn “xanh kiến thức - đỏ trái tim”, bền gan vững chí, tâm trong - trí sáng, tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, sức sáng tạo, chung sức - đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, tạo đột phá để Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh “về đích sớm” trong năm 2024./.

Tú Anh

Chia sẻ bài viết