Tiếng Việt | English

09/07/2019 - 19:30

Hiệu quả công tác dân vận

Thời gian qua, công tác dân vận của xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Dân vận khéo đã giúp xã Tân Hòa đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới

Dân vận khéo đã giúp xã Tân Hòa đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới

Xác định công tác dân vận có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, công tác dân vận ở xã được thực hiện đồng bộ, thường xuyên bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực thi công việc, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là một cán bộ dân vận của Đảng.

Để công tác dân vận đi vào chiều sâu, cấp ủy luôn quan tâm lãnh đạo toàn diện về công tác vận động nhân dân trong tình hình mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; ban hành các văn bản về công tác dân vận trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, vận động người dân hiến đất làm đường, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Nổi bật là công tác vận động xã hội hóa xây cầu, đường giao thông nông thôn tại xã thời gian qua. Cụ thể, từ năm 2018 đến nay, xã cùng ban ấp vận động xã hội hóa xây dựng được 11 cây cầu giao thông nông thôn, trị giá 2,6 tỉ đồng; nhiều tuyến đường giao thông được cứng hóa và trải đá xanh tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương.

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể xã tiếp tục có nhiều đổi mới cả nội dung lẫn phương thức hoạt động. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên.

Phát huy những kết quả đã đạt, trước những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, công tác dân vận ở xã Tân Hòa tiếp tục đổi mới, trong đó tập trung làm tốt công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định về công tác dân vận; nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; tuyên truyền, giáo dục, vận động, người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới./.

Việt Hằng 

Chia sẻ bài viết