Tiếng Việt | English

28/09/2020 - 08:34

Làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay?

Điều lệ Đảng quy định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa, trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết, chúng ta phải nhận diện chính xác những nhóm đối tượng nào đang ra sức chống phá như các lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài luôn lôi kéo, kết hợp với những đối tượng chống đối, bất mãn ở trong nước lập ra các tổ chức để chống phá cách mạng nước ta; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đây là những người phản bội lại lý tưởng cộng sản và nguyên nhân đôi khi lại bắt nguồn từ sự bất mãn, không đồng ý một số vấn đề cụ thể trong chính sách, ứng xử của những cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác.

Sau nhiều thập kỷ thực hiện chống phá không đạt hiệu quả, các thế lực phản động ở trong nước và nước ngoài đang thay đổi phương thức hoạt động. Tuy nhiên, mục tiêu của họ vẫn không thay đổi là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Phương thức chống phá của chúng chủ yếu là sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là xuất bản báo chí ở nước ngoài, sản xuất băng, đĩa hình chuyển về trong nước; tài trợ cho một số cơ quan báo chí nước ngoài chuyên chống phá Việt Nam,...

Chúng lợi dụng những hạn chế trong quản lý nhà nước để kích động biểu tình trái phép và xuyên tạc đường lối; đòi xem xét lại các vấn đề liên quan đến lịch sử; bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013, đòi đa đảng; phá bỏ nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; vu cáo Đảng vi phạm dân chủ, nhân quyền, đối lập Đảng với Nhà nước và đối lập Đảng, Nhà nước với nhân dân,...

Mặt khác, các thế lực thù địch còn lôi kéo, kích động một bộ phận người dân và cả một số cán bộ hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vào các mục đích sai trái, bất hợp pháp, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội,... Đây cũng là những vấn đề cần được nhận diện để có biện pháp xử lý, đấu tranh phù hợp, hiệu quả.

Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế: Chưa đa dạng hóa các hình thức thông tin, chất lượng thông tin chưa hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của người dân; chưa tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; chưa phát huy vai trò giám sát, phản biện của các cơ quan báo chí, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội,...

Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, chúng ta cần phải: Kiên định mô hình thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013; đồng thời, làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Song song đó, chúng ta không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao; tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý nghiêm minh, xóa bỏ thông tin xấu trên Internet, mạng xã hội; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng.

Các cấp ủy và tổ chức Đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn, thư có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động./.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Chia sẻ bài viết