Tiếng Việt | English

31/08/2015 - 14:29

Long An

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, công tác xây dựng và phát động các phong trào thi đua của tỉnh có nhiều đổi mới, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể. Các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo khí thế thi đua rộng khắp, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy KT-XH phát triển.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phong trào thi đua của tỉnh đã phát triển rộng khắp, tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn, phức tạp của từng ngành, địa phương, đơn vị; thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua; bám sát nhiệm vụ chính trị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức và nội dung phong phú.

Đồng thời, phát huy cao độ tinh thần thi đua yêu nước, khích lệ, động viên các cấp, các ngành, người dân phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân; tạo động lực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Bộ mặt đô thị được chỉnh trang ngày càng đổi thay và phát triển; các lĩnh vực xã hội tiếp tục có những tiến bộ, quan tâm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo và thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Phát huy truyền thống thi đua ái quốc, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tin tưởng phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong những năm tới sẽ phát triển mạnh mẽ, liên tục, rộng khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội theo tinh thần đổi mới và thiết thực; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh trong nhiệm kỳ mới, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Mi Trần

 

Chia sẻ bài viết