Tiếng Việt | English

15/01/2019 - 18:30

Long An thi hành kỷ luật đối với 161 đảng viên

Chiều 15/01, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2018.

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy – Trần Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

Theo Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy – Phạm Hồng Hạnh, trong năm 2018, cấp ủy tiến hành kiểm tra đối với 883 đảng viên, 689 tổ chức Đảng; tổ chức giám sát chuyên đề đối với 607 đảng viên, 515 tổ chức Đảng. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 216 tổ chức Đảng và 301 đảng viên.

Từ công tác KTGS và phát hiện vi phạm, toàn tỉnh có 2 tổ chức Đảng, 161 đảng viên bị thi hành kỷ luật (thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 101 trường hợp, cảnh cáo 38 trường hợp, cách chức 4 trường hợp và khai trừ đối với 18 trường hợp).

Theo UBKT Tỉnh ủy, trong năm 2018, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp tập trung quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết, quyết định, quy định, các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Trong năm, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp tiến hành nhiều cuộc KTGS chuyên đề đột xuất. Số cuộc KTGS do cấp ủy và UBKT cơ sở thực hiện tăng nhiều so với năm 2017; quan tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện KTGS cũng như việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau KTGS ở địa phương, đơn vị.

UBKT các cấp trong tỉnh chủ động thực hiện cơ bản toàn diện các nhiệm vụ công tác KTGS theo Điều lệ Đảng quy định. Trong đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện tốt phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục trong thi hành kỷ luật Đảng; công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề được tăng cường phát huy hiệu quả tốt, góp phần ngăn ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên… 

Đặc biệt, UBKT các cấp trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy, chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, làm tốt công tác chính trị tư tưởng nên sau sắp xếp cán bộ, công chức kiểm tra trong tỉnh có sự an tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy – Trần Văn Dũng trao giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy – Trần Văn Dũng đề nghị UBKT các cấp cần chú trọng công tác nắm tình hình, mạnh dạn trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, nhất là đối với các đối tượng là cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu cấp ủy các cấp, đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề.

Đặc biệt trong tình hình hiện nay, UBKT các cấp cần chủ động tập trung KTGS đối với các ngành, các lĩnh vực, các hoạt động dễ nảy sinh tiêu cực như công tác quản lý đất đai, tài chính, xây dựng, công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng…, nhằm kịp thời ngăn ngừa tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

“Kiên quyết xử lý đối với những tổ chức Đảng, đảng viên cố tình vi phạm. Quan điểm của UBKT Tỉnh ủy là không có vùng cấm, ngoại lệ, không nhẹ trên, nặng dưới nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng”, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy – Trần Văn Dũng nhấn mạnh.

Dịp này, UBKT Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc công tác thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2018./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết