Tiếng Việt | English

07/10/2022 - 11:24

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong phòng, chống tham nhũng

Thời gian qua, Tỉnh ủy phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó, nêu cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng (PCTN), lấy phòng ngừa là chính, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đạt những kết quả tích cực

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả tích cực.

Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương, Tỉnh ủy nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy các cấp trong việc tập trung lãnh, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản của Trung ương. Chủ động ban hành nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo trên cơ sở quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia PCTN gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đảng viên và nhân dân, người đứng đầu cấp ủy tổ chức tốt việc đối thoại theo Quyết định số 1991-QĐ/TU, ngày 07/7/2014 về Quy chế đối thoại giữa Đảng với cán bộ, đảng viên và nhân dân; phân công bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp phụ trách công tác PCTN. Người đứng đầu cấp ủy quan tâm lãnh, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đưa nội dung PCTN vào sinh hoạt lệ kỳ chi bộ hàng tháng, xem đây là tiêu chí để đánh giá, nhận xét tổ chức cơ sơ Đảng và đảng viên hàng năm.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ; yêu cầu các cơ quan thanh, kiểm tra tập trung giám sát trong lĩnh vực phụ trách nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng, các sai phạm về kinh tế, có biện pháp chấn chỉnh trong công tác quản lý nói chung và PCTN nói riêng, kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm nhỏ, không để tích tụ thành vi phạm lớn; đồng thời, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm, nghĩa vụ của công chức, viên chức. Công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức và chuyển thành hành động trong PCTN, tiêu cực.

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch trong hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực có chuyển biến rõ hơn. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng từng bước được kiềm chế. Thông qua công tác tự kiểm tra của các cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện 6 vụ/6 đối tượng có sai phạm về tham nhũng và đã chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Qua 2 năm, cơ quan thanh tra các cấp triển khai được 323 cuộc thanh tra (thanh tra tài chính và thanh tra trách nhiệm trong PCTN). Qua đó, phát hiện những sai phạm, xử lý vi phạm tài chính 2.096,31 triệu đồng và 45.627m2 đất, thu hồi 1.610,22 triệu đồng, xử lý khác về kinh tế 486,09 triệu đồng và 45.627m2 đất. Công tác phát hiện, khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng được triển khai, thực hiện một cách tích cực, hiệu quả, khởi tố mới 2 vụ/6 bị can; truy tố 2 vụ/2 bị can; đã xét xử 3 vụ/4 bị cáo về tội tham nhũng với mức án cao nhất là 4 năm tù; kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng được 1.483,75 triệu đồng và 1 quyền sử dụng đất trị giá 3 tỉ đồng, đạt trên 90%; chỉ đạo rà soát giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời chỉ đạo xử lý các phản ánh của báo chí, dư luận, nhất là các thông tin có liên quan biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, đảng viên.

Quyết liệt thực hiện với nhiều biện pháp

Đạt những kết quả trên là nhờ sự quyết tâm chính trị cao của Tỉnh ủy, trong đó phát huy tốt vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng các cấp trong đấu tranh PCTN; sự lãnh, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, ráo riết với nhiều biện pháp đúng đắn, kịp thời của HĐND, UBND; nỗ lực của các cơ quan tham mưu và các cấp ủy, tổ chức Đảng, sở, ban, ngành, địa phương, nhất là các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN và các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương; sự tham gia tích cực của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và báo chí.

Bên cạnh những kết quả đã đạt, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về PCTN, lãng phí ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền chưa sâu, rộng, hiệu quả chưa cao. Giải pháp PCTN ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; việc đấu tranh xây dựng nội bộ vẫn là khâu yếu, cải cách hành chính tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân.

Việc chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng thực hiện chưa quyết liệt. Số cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng còn ít; việc phát hiện tham nhũng qua công tác thanh, kiểm tra tuy có tiến bộ nhưng còn hạn chế. Một số vụ việc do vướng công tác giám định nên xử lý còn kéo dài, nhất là các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực kinh tế. Tham nhũng vẫn xảy ra với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, trên diện rộng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, gây bức xúc trong nhân dân, nhất là “tham nhũng vặt”. Trong thực tế hiện nay, việc tố cáo hành vi tham nhũng còn e ngại, sợ trù dập, trả thù mà lấy tính tập thể để tố cáo hoặc tố cáo nặc danh, người tố giác không dám công khai tố giác.  

Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, xác định phải tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là tiếp tục lãnh đạo, quán triệt và triển khai, thực hiện hiệu quả các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về PCTN; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Xác định phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; tích cực phòng ngừa, thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Song song đó, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phải tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên trong công tác PCTN, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ phục vụ PCTN.

Nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực hoặc không triển khai, chậm triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Quy định và thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng gây nhiều dư luận, làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, uy tín thấp. Quy định cụ thể và thực hiện hiệu quả chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương; không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc dễ xảy ra tham nhũng.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết thực hiện hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, gắn PCTN với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát để phát hiện và phòng ngừa TN. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 24/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống “tham nhũng vặt” trên địa bàn tỉnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tập trung lãnh, chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, khi xảy ra tham nhũng thì phải xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, phải nghiêm túc tuân thủ sự bình đẳng trước pháp luật; không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố điều tra, kết luận có người phạm tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An, HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong PCTN; đồng thời, nghiêm trị những hành vi lợi dụng chống tham nhũng để vu khống, tố cáo sai sự thật, hãm hại người đấu tranh chống tham nhũng./.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh - Nguyễn Thành Vững

Chia sẻ bài viết