Tiếng Việt | English

24/01/2023 - 10:30

Phát huy vai trò công tác dân vận trong tình hình mới

Đảng ta ngay từ khi ra đời đã xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng. Những kết quả nổi bật trong tác dân vận của tỉnh Long An thời gian qua càng khẳng định lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Nhất quán quan điểm xem công tác dân vận là nhiệm vụ hàng đầu, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, một trong những nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng, ngành Dân vận tỉnh đã xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng.

Đoàn công tác do Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương - Phạm Tất Thắng (thứ 9, từ phải qua) làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy (Ảnh: AN KỲ)

Không ngừng đổi mới công tác dân vận

Năm 2022, với tinh thần chủ động, Ban Dân vận các cấp và Khối vận cơ sở đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất cho các cấp ủy Đảng các giải pháp trong đổi mới lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tập trung lãnh, chỉ đạo hệ thống chính trị đổi mới phương pháp công tác dân vận; tăng cường công tác đối thoại, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh, bức xúc của nhân dân tại cơ sở. Đồng thời, phát huy được tính chung sức, đồng lòng và có sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể, sức mạnh của nhân dân trong tham gia phát triển KT-XH, tham vấn và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ban Dân vận các cấp có sự chủ động, tích cực trong tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng sơ kết, tổng kết các nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Các nội dung tiêu chí thi đua thực hiện công tác dân vận năm 2022 được tập trung phối hợp triển khai, thực hiện đồng bộ, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được phát động, triển khai sâu, rộng đến cơ sở, địa bàn dân dư.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh chủ động phối hợp các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát động, triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”; vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19 và tích cực lao động, sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đồng thuận cao trong thực hiện các công trình, góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn (Ảnh: AN KỲ)

Trong năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông nông thôn trị giá trên 38 tỉ đồng; Đoàn Thanh niên tập trung tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ trên 3.150 phần quà cho gia đình chính sách, người dân, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; Liên đoàn Lao động thăm hỏi và tặng quà cho công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch,... với tổng số tiền trên 81 tỉ đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương, vận động chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn, trị giá trên 4,5 tỉ đồng; Hội Nông dân vận động hội viên và nhân dân đóng góp gần 25 tỉ đồng, hiến 686.375m2 đất, xây dựng và sửa 125 cầu, 318km đường giao thông; Hội Cựu chiến binh vận động xây dựng 29 căn nhà Đồng đội, 23 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 14 căn, tổng trị giá 2,42 tỉ đồng và đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới gần 5,2 tỉ đồng;...

Đạt kết quả trên có thể khẳng định vai trò quan trọng của Ban Dân vận các cấp trong việc tham mưu giúp các cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Luôn nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ

Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025, với tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 tiếp tục bổ sung nhiều nội dung mới về công tác dân vận. Trong đó nhấn mạnh: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.

Điều này yêu cầu chúng ta phải phát triển đường lối dân vận của Đảng phù hợp, hiệu quả với thực tiễn. Đặc biệt, cần quán triệt, vận dụng tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phải tiếp tục đổi mới công tác dân vận, làm sao cho công tác vận động các tầng lớp nhân dân phải càng ngày càng đi vào thực chất; lấy sự hài lòng, niềm tin yêu của nhân dân làm thước đo kết quả công tác.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức trao nhà cho gia đình gặp khó khăn về nhà ở tại huyện Đức Huệ (Ảnh: AN KỲ)

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị, trong đó có đội ngũ những người làm công tác dân vận phải tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, phản ánh kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Mặt khác, cần đa dạng hóa các hình thức, phương thức vận động, tập hợp nhân dân hiệu quả; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phong trào thi đua Dân vận khéo, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, góp phần đoàn kết, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt cho hệ thống dân vận, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong tỉnh, xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy; sự định hướng của Ban Dân vận Trung ương; sự đóng góp, phối hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, các đồng chí lãnh đạo và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận qua các thời kỳ đối với sự nghiệp dân vận của tỉnh nhà.

Phát huy truyền thống vẻ vang hơn 92 năm công tác dân vận của Đảng và những kết quả đã đạt trong năm 2022, bước vào năm mới - Quý Mão 2023 với quyết tâm tạo đột phá, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, góp phần đưa tỉnh nhà phát triển ngày càng năng động, mạnh mẽ và bền vững./.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Phạm Văn Bốn

Chia sẻ bài viết