Tiếng Việt | English

11/02/2024 - 06:45

Phát huy vai trò đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu đưa tỉnh Long An ngày càng phát triển nhanh và bền vững

Đội ngũ trí thức có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Lịch sử đã chứng minh, bất cứ quốc gia, dân tộc nào trên thế giới muốn phát triển nhanh, bền vững đều phải quan tâm đến việc xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức - nguồn nhân lực chất lượng cao, tinh hoa trí tuệ của quốc gia.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - Hoàng Đình Cán tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động Khoa học và Công nghệ của tỉnh (Ảnh: Thanh Nga)

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - Hoàng Đình Cán tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động Khoa học và Công nghệ của tỉnh (Ảnh: Thanh Nga)

Ở Việt Nam, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, đội ngũ trí thức luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy mà cha ông ta luôn quý trọng hiền tài. Từ hơn 500 năm trước, bài ký trên tấm bia Văn Miếu Quốc Tử Giám do Đông các Đại học sĩ Thân Nhân Trung soạn ra đã khẳng định vai trò đặc biệt và quan trọng của nhân tài trong công cuộc làm hưng thịnh đất nước: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết…”.

Ngay từ khi mới thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nước nhà cần phải kiến thiết; kiến thiết cần phải có nhân tài”; “Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc...”. Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã khẳng định: “Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội... Bằng hoạt động sáng tạo, trí thức nước ta đã có đóng góp to lớn trên tất cả các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của tỉnh, những năm qua, tỉnh luôn quan tâm xây dựng và thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đội ngũ trí thức, quan tâm giáo dục chính trị, đạo đức cách mạng, đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; bảo đảm dân chủ và phát huy tự do tư tưởng của đội ngũ trí thức; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy tài năng, trí tuệ, cống hiến cho sự phát triển về mọi mặt của địa phương.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã đổi mới cơ chế quản lý, đánh giá và sử dụng đội ngũ trí thức; huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng và từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc cho đội ngũ trí thức; tăng cường đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, văn nghệ; thực hiện nghiêm các chính sách, cơ chế đãi ngộ với đội ngũ trí thức, tạo điều kiện để trí thức tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội về các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH trong phạm vi địa phương mình thông qua Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các sở, ngành. Đội ngũ trí thức được bố trí làm công tác lãnh đạo, quản lý đã phát huy tốt năng lực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Việc đổi mới cơ chế quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm đã góp phần nâng cao chất lượng, phát huy tính năng động của đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó có lực lượng trí thức; tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng thể hiện rõ hơn. Ngoài ra, một số tổ chức hội nghề nghiệp được hình thành để tập hợp, đoàn kết tạo điều kiện để trí thức có cơ hội giao lưu, hợp tác trong nghiên cứu khoa học, tham gia đóng góp tài năng, trí tuệ vào các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Tính đến năm 2022, tỉnh có khoảng 81.000 người có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ đại học trở lên, chiếm gần 5% tổng dân số, trong đó, cán bộ, công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ là 12 người, thạc sĩ (kể cả chuyên khoa I, chuyên khoa II) là 1.135 người.

Thạc sĩ Ngô Văn Linh - giảng viên Khoa Công nghệ, Tổ trưởng Tổ IT, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học (Ảnh: Thanh Nga)

Thạc sĩ Ngô Văn Linh - giảng viên Khoa Công nghệ, Tổ trưởng Tổ IT, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học (Ảnh: Thanh Nga)

Thời gian tới, để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Long An ngày càng phát triển nhanh và bền vững, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác trí thức; triển khai, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII). Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ, tôn vinh trí thức có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh.

Đặc biệt, cần có cơ chế, chính sách đãi ngộ về vật chất, tinh thần nhằm thu hút đội ngũ chuyên gia khoa học và công nghệ đầu ngành. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp trí thức trẻ, kế cận. Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của trí thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tạo môi trường, điều kiện và động lực để phát huy vai trò, sự cống hiến đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan tâm lãnh, chỉ đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức tích cực hoạt động, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Đồng thời, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, chế độ, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức làm việc. Thường xuyên động viên, khích lệ cũng như thể hiện sự trân trọng và tôn vinh đội ngũ trí thức để trí thức nêu cao lòng tự hào, vinh dự và trách nhiệm, không ngừng phấn đấu nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và trình độ, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh và đất nước.

Đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, với niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới, chúng ta tin tưởng và hy vọng rằng đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy truyền thống “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cống hiến tất cả tinh thần, nhiệt huyết, khát vọng vươn lên để cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán

Chia sẻ bài viết