Tiếng Việt | English

19/01/2016 - 09:36

Sở Tài nguyên và Môi trường Long An: Quản lý tốt đất đai và đo đạc bản đồ

Năm 2015, tập thể công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện và hoàn thành tốt các mặt công tác, từ kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy, triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu,... Trong đó, đặc biệt là việc quản lý đất đai, đo đạc bản đồ được ngành tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nông dân an tâm sản xuất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngành đã tham mưu giải quyết 168 hồ sơ giao đất không thu tiền sử dụng đất, 8 hồ sơ giao đất có thu tiền, 4 hồ sơ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất; 31 hồ sơ thuê đất, 18 hồ sơ thuê lại; 47 hồ sơ biến động, 4 hồ sơ cấp giấy theo thỏa thuận thế chấp; 143 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; 130 hồ sơ cấp đổi gắn với sở hữu nhà.

Lũy kế tình hình giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích để thực hiện các dự án đầu tư trên toàn tỉnh có tổng diện tích 144.306.926m2. Trong đó, số dự án đầu tư ngoài khu-cụm công nghiệp có tổng diện tích 80.879.928m2; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có tổng diện tích 63.426.998m2; có 22 khu công nghiệp được giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích 55.460.257m2, diện tích cấp giấy cho nhà đầu tư thứ cấp 11.740.593m2; có 16 cụm công nghiệp được giao đất với tổng diện tích 7.966.741m2, diện tích cấp giấy cho nhà đầu tư thứ cấp 3.130.260m2.

Ngành tập trung tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh, thông qua kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2016. Công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào nề nếp, góp phần tích cực cho việc sử dụng đất hợp lý và hiệu quả.

Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cơ bản bám sát và tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện bằng nhiều biện pháp quyết liệt, có hiệu quả, cơ bản hoàn thành mục tiêu theo yêu cầu của Chính phủ, tỷ lệ cấp giấy lần đầu đạt 96,5% so với tổng diện tích cần cấp (tỷ lệ cấp giấy cho các tổ chức tôn giáo đạt 87,8%).

Ngành chủ động tháo gỡ những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tái định cư đối với trường hợp nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính; tiếp tục đầu tư kinh phí lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ đa mục tiêu trên phạm vi 79 xã, phường, thị trấn, trong đó có 44 xã, phường, thị trấn hoàn thành và đã đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả tích cực cho quản lý đất đai.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các ngành tập trung hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm - kỳ cuối (2016-2020); thẩm định, trình duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 các huyện, thị xã, thành phố; phúc đáp các sở, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân về các nội dung có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tham gia khảo sát, trả lời ý kiến tiếp nhận đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Nngành tiếp tục thực hiện dự án đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của 15 xã, 3 thị trấn thuộc huyện Đức Hòa. Lập dự án đo đạc bổ sung và chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại 16/20 xã biên giới. Lập dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại huyện Cần Giuộc.

Thực hiện dự án đo đạc bổ sung và chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại phường 3, thị xã Kiến Tường và xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thanh. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, thống kê đất đai định kỳ năm 2016./.

Lê Huỳnh – Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết